A pandemia pon, aínda máis, de manifesto as debilidades do mercado laboral galego

A recuperación non pode basearse en precarizar aínda máis a contratación

Mozos e mulleres son os colectivos máis perxiducados pola falta de traballo e por contratos cada vez máis precarios

 

Os datos publicados hoxe polo Ministerio de Traballo mostran, outro mes máis, a magnitude dos efectos da crise sanitaria provocada pola COVID-19 no emprego e na economía, en xeral. UGT-Galicia insiste en que para que se poida crear emprego é preciso frear a pandemia e asegurar a reincorporación dos traballadores e traballadoras con seguridade, evitando así un novo desplome da actividade. O recente acordo para prolongar os ERTEs é unha ferramenta fundamental para o mantemento do tecido produtivo.

 En Galicia sitúase a cifra de desemprego no mes de setembro en 176.574 persoas desempregadas, unha cifra que contraese con respecto ao mes de agosto en 377 desempregados menos, pero que sube nada menos que o 12,5% (19.590 persoas máis) con respecto ao mesmo mes do ano anterior

A evolución é semellante á do Estado, pero é de xeito máis acusada a contracción no mes, un 0,69%, e maior o incremento en termos interanuais, o 22,62%

O aumento interanual en Galicia, como se comproba no cadro de evolución seguinte, sitúase nos volumes de crecemento da crise do 2008.

Ano

Setembro

VAR. Mensual 

Var. Interanual

2008

156.834

2,9

11,3

2009

200.465

2,7

27,8

2010

216.095

2,2

7,8

2011

232.918

3,7

7,8

2012

259.373

0,8

11,4

2013

260.733

1,2

0,5

2014

238.203

0,5

-8,6

2015

215.737

0,9

-9,4

2016

194.336

0,7

-9,9

2017

184.057

1,6

-5,3

2018

166.320

1,2

-9,6

2019

156.984

2,1

-5,6

2020

176.574

-0,2

12,5

                      

 

Galicia

Estado

2020/ Setembro

176.574

3.776.485

Variación absoluta mes anterior

-377

-26.329

Variación relativa

-0,21

-0,69

Variación absoluta mismo mes del año anterior

19.590

696.774

Variación relativa

12,48

22,62

 

Novamente mulleres e mozos seguen sendo os colectivos máis perxudicados

Son 9.308 os mozos e mozas menores de 25 anos desempregados, aumentando no mes o paro, evolución contraria á do conxunto de idades, o 6,2% e medrando nada menos que o 28,99% no ano, duplicando así o crecemento do conxunto de idades.

No caso da evolución do desemprego por sexos, hai unha contracción do desemprego no mes nos homes, o 1,02% desempregados menos, fronte ao incremento do desemprego nas mulleres, 0,38% máis. Se miramos os datos anuais, os aumentos son realmente preocupantes, afectando neste caso máis aos homes, 15.11% de aumento de desemprego masculino, e 10.64% do feminino.

En termos estruturais as mulleres seguen a representar nada menos que o 57,9% do total de desemprego en Galicia, afecta a un total de 102.217 mulleres en Galicia fronte a 74.357 homes.

 

Menores 25 anos

Homes

Mulleres

2020/Setembro

9.308

74.357

102.217

Variación absoluta mes anterior

540

-768

391

Variación relativa

6,16

-1,02

0,38

Variación absoluta mismo mes del año anterior

2.092

9.763

9.827

Variación relativa

28,99

15,11

10,64

 

Datos por sectores de actividade

No mes, ao analizar por sector de actividade hai un aumento, con contundencia, no Primario cun 3,81%; no colectivo Sen Emprego Anterior medra o 3,06% e nos Servizos moi levemente, o 0,15%. Cae nun 4,46% na Industria e 2,79% na Construción.

No ano todos os sectores aparecen prexudicados, destacando o sector primario cun 26% de incremento. O resto móvense entre un incremento do 16,72% no colectivo Sen Emprego Anterior e o 12,64% dos Servizos. Con menores porcentaxes de incremento, 7,91% na Construción e 7,58% no Industrial.

 

Paro total

Agricultura / Gandería

Industria

Construción

Servizos

Sen emprego anterior

2020/Setembro

176.574

6.271

18.893

13.341

122.191

15.878

Variación absoluta mes anterior

-377

230

-881

-383

186

471

Variación relativa

-0,21

3,81

-4,46

-2,79

0,15

3,06

Variación absoluta mismo mes del año anterior

19.590

1.292

1.332

978

13.714

2.274

Variación relativa

12,48

25,95

7,58

7,91

12,64

16,72

 

Por provincias

En termos provinciais, mantense no mes a provincia de Ourense e medra un 0,8% en Lugo. Contraese levemente na de Pontevedra, un 0,1% menos e cae un 0,6% na de Coruña. En termos interanuais, hai fortes aumentos en todas elas, dende un 15% na de Coruña ao 9,9% na de Pontevedra

 

Setembro /2020

Var. Absoluta mes

Var. % mes

Var. Absoluta ano

Var. % ano

A Coruña

72.117

- 436

-0,6

9.418

15,0

Lugo

17.419

143

0,8

2.147

14,1

Ourense

19.709

8

0,0

1.937

10,9

Pontevedra

67.329

- 92

-0,1

6.088

9,9

 

 

A recuperación non pode basearse en precarizar aínda máis a contratación

Cos datos de setembro compróbase que tan só se realizaron 83.162 contratos, iso si, medra con contundencia con respecto ao mesmo mes anterior, pero lonxe dos niveis de contratación do mes de setembro de 2019.

 

Total contratos

2020/setembro

83.162

Variación absoluta mes anterior

18.763

Variación relativa

29,14

Variación absoluta mismo mes del año anterior

-23.573

Variación relativa

-22,09

De todos modos, destes contratos tan só, dos realizados no mes, un 8,25% do total son indefinidos baseándose a contratación na da modalidade temporal.

 

O paraugas dos ERTEs demostra ser unha ferramenta fundamental

A taxa de cobertura en agosto (último dato dispoñible) situase nun 78,9% debido a que en o numerador da fórmula se contabiliza a persoas que están percibindo prestación contributiva por ERTEs, pero que non están incluídas no denominador, ao non ser parados rexistrados por continuar a súa relación laboral coa súa empresa e permanecer en alta laboral. En Galicia houbo 24.201 traballadores en ERTE de media en setembro, dos que 19.828 están por forza maior

As persoas beneficiarias de prestacións de desemprego sitúanse en 127.390

 

Afiliación e cotización á SS

A afiliación á Seguridade Social (media mensual) sitúase en Galicia no mes de setembro en 1.011.799 cotizantes. Contráese nun 0.1% no mes e con respecto a datos anuais cae nun 1,72%. Mala evolución nas cifras da Seguridade Social.

No Estado, a afiliación (media mensual) en setembro é de 18.876.389 cotizantes, aumenta un 0,44% en termos mensuais, polo contrario hai unha forte contracción, do 2,3%, nada menos, nun ano, o que representa 447.063 afiliados menos.

 

Galicia

2020/setembro

1.011.799

Variación absoluta mes anterior

-995

Variación relativa

-0,10

Variación absoluta mismo mes del año anterior

-17.749

Variación relativa

-1,72

 

GALICIA

Setembro 2020

VARIACIÓN SOBRE

Mes anterior

Mesmo mes ano anterior

%

%

DESEMPREGO

Nº persoas paradas

176.574

-377

-0,21

19.590

12,5

* homes

74.357

-768

-1,02

9.763

15,1

* mulleres

102.217

391

0,38

9.827

10,6

* mozos e mozas < 25 anos

9.308

540

6,2

2.092

29,0

Por sectores*

 

 

 

 

 

* agricultura

6.271

230

3,8

1.292

25,9

* industria

18.893

-881

-4,5

1.332

7,6

* construción

13.341

-383

-2,8

978

7,9

* servizos

122.191

186

0,2

13.714

12,6

* sen emprego anterior

15.878

471

3,1

2.274

16,7

Persoas beneficiarias prestación por desemprego (agosto)

127.390

 

Taxa de cobertura prestación por desemprego (agosto)

78,86

Por provincias

 

 

 

 

 

A Coruña

72.117

-436,0

-0,6

9.418,0

15,0

Lugo

17.419

143,0

0,8

2.147,0

14,1

Ourense

19.709

8,0

0,0

1.937,0

10,9

Pontevedra

67.329

-92,0

-0,1

6.088,0

9,9

CONTRATACIÓN

 

 

 

 

 

Nº contratos

83.162

18.763

29,1

-23.573

-22,1

* indefinidos (inclúe transformación de contratos en indefinidos)

6.863

1.704

33,0

-2.936

-30,0

* temporais

76.299

17.059

28,8

-20.637

-21,3

AFILIACÍON Á SEGURIDADE SOCIAL

 

 

 

 

Nº persoas afiliadas/cotizantes (datos provisionais)

1.011.799

-995

-0,1

-17.749

-1,7

Fonte: Gabinete Económico Comisión Executiva UGT Galicia, a partir dos datos do Ministerio de Trabajo y Economía Social e do Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Fuente: UGT-Galicia