CANLE DE DENUNCIAS

CANLE DE DENUNCIAS INTERNO

A Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción regula expresamente no noso país a necesidade de contar con sistemas internos de información a través dos cales sexa posible denunciar ou informar sobre infraccións ou irregularidades que fosen coñecidas nun contexto laboral ou profesional.

É por iso que UGT-Galicia, no cumprimento das obrigacións legais que nos son de aplicación, así como tamén de acordo ao noso compromiso e ética profesional inherentes, implantou un Sistema interno de Información e Protección ao Denunciante que se pon ao dispor de todos aqueles coñecedores de posibles feitos delituosos que puidesen ser cometidos no seo da nosa Organización.

Toda a información que se reciba a través da Canle de Denuncias interno habilitado neste Sitio web é moi valiosa para nós xa que, ademais de poder detectar e liquidar posibles feitos delituosos xa acontecidos, vai permitir poder implementar accións de mellora en todos os nosos procedementos de funcionamento e comportamento ético.

O único que solicitamos como criterio fundamental para a utilización desta Canle é que os informantes actúen sempre de boa fe, respectando a verdade, e coa certeza ou convencemento de estar a actuar correctamente, garantindo así mesmo que toda a información proporcionada sexa verdadeira e estea actualizada. Non está permitida a presentación de denuncias falsas, as cales se poderán investigar e perseguir máis de preto pola nosa banda, adoptándose as medidas ou represalias que sexan adecuadas en cada caso, todo iso de acordo á Política e ao Protocolo que definimos e implantamos formalmente.

 

COMO PRESENTAR UNHA DENUNCIA OU COMUNICAR UN FEITO DELITUOSO?

No caso de que tiveses coñecemento ou acceso a calquera irregularidade ou acto que resulte contrario á legalidade penal ou administrativa vixente, e que puidese ser cometido dentro ou por parte da nosa Organización, podes presentar unha denuncia:

 • A través do formulario de contacto habilitado a continuación.

 • Mediante escrito ou carta dirixida ao noso domicilio social: R/ Miguel Ferro Caaveiro, 12 3ª; 15707 Satiago de Compostela

 • De forma presencial, solicitando unha reunión expresa con algún membro ou Responsable da Organización na dirección anteriormente indicada.

Podes realizar a túa comunicación tanto identificándoche como de forma anónima, debendo escoller para iso o leito dos anteriores que máis se adecúe aos teus intereses.

 

XESTIÓN DAS INFORMACIÓNS RECIBIDAS

O noso Responsable do Sistema recibirá as informacións expostas pola túa banda a través da nosa Canle, organizándoas e remitíndoas ás persoas responsables de dirimilas na nosa Organización segundo cada suposto concreto.

Os prazos de actuación e resposta ás denuncias recibidas son os establecidos no noso Protocolo interno do Sistema, os cales respectan todo o establecido pola lexislación vixente, sendo principalmente, e con carácter xeral: 

 1. Sete días naturais para a remisión dun acuse de recibo formal; 

 2. Un mes para dirimir sobre a Admisión ou Inadmisión da denuncia, e

 3. Dous meses máis, en caso de Admisión, para a xestión e peche total da denuncia coas accións e medidas convenientes.

Todos os anteriores prazos e as debidas comunicacións cos informantes realizaranse a través os datos de contacto outorgados pola túa banda nas comunicacións realizadas, coas seguintes excepcións: 

 1. que iso poida poñer en perigo a confidencialidade da información recibida, así como a adecuada xestión e resolución da denuncia, 

 2. que a comunicación fose anónima a elección do informante, non tendo ningún dato de contacto dispoñible, ou 

 3. salvo que o informante renunciase expresamente a recibir comunicacións relativas ao expediente.

 

Para proceder á Admisión da denuncia é fundamental que a mesma se atope dentro do alcance do Sistema, sendo os principais casos de Inadmisión os seguintes:

 • Que os feitos relatados queden fose do do ámbito de aplicación da Canle:

 • Que non sexan aplicables á nosa Organización, UGT-Galicia.

 • Que non constitúan un ilícito penal ou infracción administrativa imputable directamente á nosa Organización, non sendo constitutivos de infracción do ordenamento xurídico vixente.

 • Que os feitos relatados carezan de toda verosimilitud.

 • Cando a comunicación careza manifestamente de fundamento ou existan indicios racionais de obterse mediante a comisión dun delito. Neste último caso, ademais da Inadmisión, remitirase ás autoridades xudiciais competentes unha relación circunstanciada dos feitos que se estimen constitutivos de delito.

 • Cando a comunicación non conteña información nova e significativa sobre infraccións en comparación cunha comunicación anterior respecto da cal concluíron os correspondentes procedementos, a menos que se dean novas circunstancias de feito ou de Dereito que xustifiquen un seguimento distinto.

 

CONFIDENCIALIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Todos os datos recompilados serán tratados con absoluta confidencialidade, non revelándose fose dos leitos formalmente establecidos. Manteranse en todo momento todas as medidas de seguridade e garantías requiridas pola normativa vixente en materia de Protección de Datos.

 

Para máis información sobre os principios xerais do procedemento de xestión das informacións e o uso da canle pode acceder ao seguinte documentos:

 

ACCEDE Á CANLE DE DENUNCIAS

Para a remisión da túa denuncia, cumprimenta o seguinte formulario por favor. Lembra que canta máis información poidas achegar, e canto máis precisa sexa a mesma, máis áxil e sinxela será a resolución da mesma pola nosa banda: