UGT insiste na necesidade de subir os salarios para potenciar o emprego

Fecha: 02 Ago 2022

A reforma laboral está a mellorar a calidade do emprego, pero o aumento do paro advirte da necesidade de continuar protexendo o emprego, con salarios que se adapten á alza de prezos, á vez que se conteñen prezos e limitan os beneficios extraordinarios de grandes empresas.

Con todo, os datos publicados hoxe polo Ministerio de Trabajo y Economía Social e polo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones revelan unha histórica mellora da contratación indefinida. Se ten producido un récord na contratación indefinida nun mes de xullo cun 34.71% do total de contratación. E iso que estamos nun mes caracterizado polas contratacións de temporada, xullo é tradicionalmente un mes de estacionalidade na contratación.

Os datos de desemprego vense mellorados pola temporada estival e pola remisión da pandemia en relación ao desemprego, sitúase o dato de paro en 139.850 persoas desempregadas (dende o ano 2007 non tiñamos un dato similar) en Galicia e de 2.883.812 desempregados no Estado.

É de destacar que cae o paro no mes nun 0,77% en Galicia, mentras que no Estado medra nun 0,11%.

Hai unha importante mellora con respecto ao mesmo mes do ano anterior. Prodúcese unha contracción con respecto ao mes de  xullo de 2021 do desemprego con 12.084 persoas desempregadas menos, un 7,95% menos en Galicia, pero non é unha baixada tan acusada como no Estado que foi do 15,59% menos ( unha diminución de 532.686 persoas).

 

Galicia

Estado

2022/Xullo

139.850

2.883.812

Variación absoluta mes anterior

-1.082

3.230

Variación relativa

-0,77

0,11

Variación absoluta mismo mes del año anterior

-12.084

-532.686

Variación relativa

-7,95

-15,59

 

 

Ano

Xullo

Var. Mensual

Var. Interanual

2007

139.998

-2,2

-5,5

2008

149.318

-2,2

6,7

2009

192.859

-3,7

29,2

2010

209.789

-4,6

8,8

2011

223.000

-4,5

6,3

2012

260.198

-3,3

16,7

2013

261.102

-4,5

0,3

2014

240.279

-4,8

-8,0

2015

216.371

-5,5

-10,0

2016

195.457

-5,7

-9,7

2017

181.871

-4,1

-7,0

2018

163.412

-3,9

-10,1

2019

150.921

-2,8

-7,6

2020

175.311

-5,1

16,2

2021

151.934

-3,7

-13,3

2022

139.850

-0,8

-8,0

 

Diminución do desemprego xuvenil

En Galicia, son 5.071 os mozos e mozas menores de 25 anos en desemprego, diminuíndo no mes de forma moito máis acusada que no conxunto de idades, cun 10,25% de de baixada pero de forma menos acusada no ano,  o 5,52% menos.

Por sexos, hai unha evolución máis favorable do desemprego para os homes neste mes, cun 1,67% menos,  que no caso das mulleres foi do 0,12% de diminución. No ano, hai unha contracción tamén de forma máis acusada nos homes, co 8,11% menos,  que no caso das mulleres, 7,84% de baixa.

En termos estruturais as mulleres seguen a representar nada menos que o 58,80% do total de desemprego en Galicia. O paro afecta a un total de 82.229 mulleres fronte a 57.621 homes.

Xullo / 2022

Menores 25 anos

Homes

Mulleres

5.071

57.621

82.229

Variación absoluta mes anterior

-579

-980

-102

Variación relativa

-10,25

-1,67

-0,12

Variación absoluta mismo mes del año anterior

-296

-5.087

-6.997

Variación relativa

-5,52

-8,11

-7,84

 

Datos por sectores

No mes, ao analizar por sector de actividade, hai caídas en todos eles, especialmente no colectivo Sen Emprego Anterior, cun 4,16% menos, no Primario cun 4,04% menos, e tamén caídas na Construción e Industria, 2,68% e 2,61% menos respectivamente. Polo contrario, aumenta o desemprego nos Servizos, cun 0,28% no mes, o que representa 280 persoas desempregadas máis en Galicia.

No ano, as porcentaxes son dunha considerable contracción do desemprego rexistrado en todos os sectores, no que menos no colectivo Sen Emprego Anterior ( o 3,67% menos),. Así, hai contracción do 15,96% na Industria, 11,05% na Construción, 6,90% nos Servizos e 5,61% no Sector Primario.

 

Paro total

Agricultura / Gandería

Industria

Construción

Servizos

Sen emprego anterior

2022/Xullo

139.850

4.864

14.743

9.878

99.066

11.299

Variación absoluta mes anterior

-1.082

-205

-395

-272

280

-490

Variación relativa

-0,77

-4,04

-2,61

-2,68

0,28

-4,16

Variación absoluta mismo mes del año anterior

-12.084

-289

-2.800

-1.227

-7.338

-430

Variación relativa

-7,95

-5,61

-15,96

-11,05

-6,90

-3,67

 

Datos por provincias

En termos provinciais, no mes hai distinto grao de contracción, evolución, segundo se analice unha ou outra. Medra nas provincias de Lugo e Ourense, 1,19% e 1,09%, respectivamente e cae nas provincias de A Coruña, 0,98% de baixada e do 1,58% en Pontevedra.

Na comparativa interanual, hai unha forte contracción en todas elas. A caída máis contundente está na provincia de Pontevedra, cun 8,76% e na Coruña do 8,35% de dimunución, en Lugo, a caída e do 7,28% e en Ourense, na que menos se contrae, foi unha baixada do 4,39%

 

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

2022/Xullo

55.753

13.479

16.564

54.054

Variación absoluta mes anterior

-554

159

179

-866

Variación relativa

-0,98

1,19

1,09

-1,58

Variación absoluta mismo mes del año anterior

-5.077

-1.058

-761

-5.188

Variación relativa

-8,35

-7,28

-4,39

-8,76

 

Bo dato de contratación

O efectos beneficiosos da Reforma Laboral seguen a dar froitos. No mes de xullo prodúcese un excelente dato de mellora da contratacion indefinida, chegando ao 34,72% da contratación, porcentaxe histórica nun mes de xullo.

Cos datos de xullo compróbase que se realizaron 86.723 contratos. Realízanse menos contratos que no ano anterior, pero de moita calidade, tal e como se comproba na táboa seguinte:

Cifras Record de conversións, record de contratos indefinidos.

 

TOTAL

Indef

Conv

Temp

% Conv

total

% indef

2022/Xullo

30.109

6.727

56.614

22,3

86.723

34,72

Variación absoluta mes anterior

314

-531

6.067

-2,0

6.381

-2,4

Variación relativa

1,05

-7,32

12,00

 

7,94

 

Variación absoluta mismo mes del año anterior

23.105

3.592

-37.554

-22

-14.449

27,8

Variación relativa

329,88

114,58

-39,88

 

-14,28

 

 

Evolución % contratación indefinida (iniciais e conversións)

2021/Xaneiro

10,30

2021/Febreiro

11,46

2021/Marzo

14,87

2021/Abril

11,37

2021/Maio

9,60

2021/Xuño

8,62

2021/Xullo

6,92

2021/Agosto

7,65

2021/Setembro

8,71

2021/Outubro

8,87

2021/Novembro

13,45

2021/Decembro

9,46

2022/Xaneiro

16,08

2022/Febreiro

23,13

2022/ Marzo

29,26

2022/Abril

42,27

2022/Maio

37,96

2022/Xuño

37,09

2022/Xullo

34,72

 

 

Por sectores destacan as porcentaxes de contratación indefinida do 72,3% no sector da Construción, do 56,61% no Primario, nos Servizos do 33,4% e na Industria do 27,62%

Xullo / 2022

PRIMARIO

INDUST.

CONST.

SERVIZ.

% indefinidos

56,61

27,62

72,27

33,40

 

 

Cobertura de desemprego

A taxa de cobertura en xuño de 2022 (último dato disponible) sitúase nun 61.07%. As persoas beneficiarias de prestacións de desemprego foron 78.865. Pero a cobertura de desemprego amosa as dificultades que están a pasar os desempregados, xa que maioritariamente perciben subsidio 39.386 persoas e Renda Activa de Inserción, 4.965 persoas, con moi baixos importes asistenciais e tan só 34.514 persoas son de prestación contributiva, o que representa só o 43,8% do total.

Afiliación e cotización á S.S. 

En canto á evolución nas cifras de afiliación á S.S. (media mensual), sitúase en Galicia no mes en 1.058.193 persoas. Medra no mes nun 0,92%, o que represent6a unha tendencia moito mellor que no Estado, no que cae nun 0,04%.  

Medra a afiliación/cotización á Seguridade Social en termos interanuais en Galicia, nun 2,12%. É un bo indicador interanual. Tamén no Estado medra, e de forma máis acusada, nun 3,82%.

Media mensual

Galicia

Estado

2022/Xullo

1.058.193

20.340.964

Variación absoluta mes anterior

9.670

-7.366

Variación relativa

0,92

-0,04

Variación absoluta mismo mes del año anterior

21.921

749.236

Variación relativa

2,12

3,82

 

ERTEs

Os ERTEs, froito da concertación social seguen permitindo ter traballo a 1.712 traballadores de media en xullo en Galicia.

TRABALLADORES EN ERTE

TRABALLADORES POR XÉNERO
(Último dia mes)

TOTAIS
(Último dia mes)

MEDIA mensual
 Xullo

HOMES

 MULLERES

1.511

1.712

989

522

 

 

 

 

 

 

 

GALICIA

Xullo 2022

VARIACIÓN SOBRE

Mes anterior

Mesmo mes ano anterior

%

%

DESEMPREGO

Nº persoas paradas

139.850

-1.082

-0,8

-12.084

-8,0

* homes

57.621

-980

-1,7

-5.087

-8,1

* mulleres

82.229

-102

-0,1

-6.997

-7,8

* mozos e mozas < 25 anos

5.071

-579

-10,2

-296

-5,5

Por sectores*

* agricultura

4.864

-205

-4,0

-289

-5,6

* industria

14.743

-395

-2,6

-2.800

-16,0

* construción

9.878

-272

-2,7

-1.227

-11,0

* servizos

99.066

280

0,3

-7.338

-6,9

* sen emprego anterior

11.299

-490

-4,2

-430

-3,7

Persoas beneficiarias prestación por desemprego (xuño)

78.865

 

(%) Taxa de cobertura prestación por desemprego (xuño)

61,1

Por provincias

A Coruña

55.753

-554

-1,0

-5.077

-8,3

Lugo

13.479

159

1,2

-1.058

-7,3

Ourense

16.564

179

1,1

-761

-4,4

Pontevedra

54.054

-866

-1,6

-5.188

-8,8

CONTRATACIÓN

Nº contratos

86.723

6.381

7,9

-14.449

-14,3

* indefinidos (inclúe transformación de contratos en indefinidos)

30.109

314

1,1

23.105

329,9

* temporais

56.614

6.067

12,0

-37.554

-39,9

(%) contratos indefinidos

34,72

 

AFILIACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL

Nº persoas afiliadas/cotizantes (datos provisionais)

1.058.193

9.670

0,9

21.921

2,1

Fonte: Gabinete Económico Comisión Executiva UGT Galicia, a partir dos datos do Ministerio de Trabajo y Economía Social e do Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Fuente: UGT-Galicia