A reforma laboral continúa creando emprego de calidade

Os datos de la EPA do segundo trimestre de 2023, publicados hoxe polo INE reflicten un avance en materia de creación de emprego e a persistencia da mellora da calidade do mesmo. Sen embargo, aínda quedan materias por resolver no mercado laboral, como a elevada parcialidade ou o paro de longa duración.

Fecha: 28 Jul 2023

epa2

Os principais datos mostran un aumento dos ocupados nun 2,4% trimestral, o que se traduce en 26.500 empregos novos desde o pasado trimestre. Así mesmo, produciuse un aumento do número de asalariados, 28.500 máis, o que implica un aumento do 3,2% trimestral. Polo que respecta á calidade do emprego, deste conxunto de asalariados que se sumaron neste trimestre 30.500 foron con contrato indefinido e baixaron en 2.000 os de contrato temporal, polo que a taxa de temporalidade é dun 15,7%. Respecto a hai un ano, esta taxa reduciuse en 4,4 puntos porcentuais.

Para UGT-Galicia, estes datos mostran un positivo dinamismo do mercado laboral no conxunto do ano, sinal de recuperación respecto á desaceleración económica vivida a finais do 2022. Grazas á moderación da inflación e ao maior crecemento económico do primeiro trimestre respecto ao esperado, as previsións para 2023 melloraron significativamente, tanto para o Goberno como para o resto de institucións.

Con todo, UGT considera que aínda quedan moitos cambios por realizar no mercado de traballo, onde aínda se aprecian algúns datos preocupantes. O primeiro deles, aplacar o elevado paro de longa duración, que corresponde a persoas que levan un ano ou máis buscando emprego, e que supoñen o 35% do total de parados. Reducir o paro de longa duración, como xa se está facendo coa taxa de paro desde a implantación da reforma laboral, debe ser unha prioridade en materia laboral. Para iso, é fundamental que se introduzan unhas Políticas Activas de Emprego potentes, con capacidade de acompañar á persoa desempregada en todas as fases da súa procura de emprego e cuns plans deseñados para a realidade do mercado laboral actual. Pese ao errado intento da Lei de Emprego, UGT esixe que nesta nova lexislatura establézanse unhas Políticas Activas de Emprego que reforcen e impulsen o papel que desempeñan os Servizos Públicos de Emprego.

Doutra banda, o sindicato denuncia a alta pobreza laboral que existe no noso país, ao redor do 16,5% das persoas ocupadas están en risco de pobreza, sendo a elevada parcialidade unha das súas principais causas. Neste trimestre, o INE rexistra que o 14,2% das persoas ocupadas estano a tempo parcial. Ademais, dentro deste grupo de persoas a metade (un 50,1%) estano de maneira involuntaria, é dicir, por non poder atopar un traballo a tempo completo.

Seguir impulsando políticas que melloren a economía e o emprego

Por iso, UGT considera imprescindible que os seguintes cambios laborais contemplen solucións para estas problemáticas estruturais, co mesmo éxito que se tivo á hora de abordar a alta taxa de temporalidade que tiña España e que, tras un ano e medio desde a posta en marcha da reforma laboral, reduciuse considerablemente. Ademais, é fundamental revisar a regulación do custo de despedimento improcedente, para que a súa indemnización sexa efectivamente disuasoria e reparadora do dano provocado. Mediante este cambio, lograríase desincentivar os despedimentos en momentos de recesión económica e incentivar o uso dos ERTE, que permiten un maior grao de flexibilidade ás empresas e é menos lesivo para as persoas traballadoras.

Aínda que se levaron a cabo reformas moi positivas e o mercado laboral estea a responder cuns resultados extraordinarios, UGT considera urxente profundar nas melloras e constituír un cambio no modelo económico actual que cre empregos dignos e de calidade, reduza a pobreza e a desigualdade e onde as persoas traballadoras sexan as que melloran a súa calidade de vida.

Radiografía da EPA en Galicia

Os datos amosan que hai en Galicia 25.000 ocupados máis con respecto ó mesmo trimestre do ano anterior (un 2,3%) e, en relación ó primeiro trimestre de 2023, hai 26.500 ocupados máis, o que supón unha suba do 2,4%.

Aínda así, aínda que a EPA amosa unha clara remisión dos efectos da pandemia, Galicia segue presentando peculiaridades dun mercado laboral pouco dinámico, cunha taxa de actividade de tan só o 53,2%, fronte ó 59% do resto do Estado.

Interanualmente, o paro baixou en 19.700 persoas, o que supón o 14,1%. E, en relación ó trimestre anterior, o paro tamén diminuíu, un 11,4%, en 15.400 persoas.

Así, a taxa de paro queda en Galicia, con 119.700 persoas desempregadas, no 9,6%. No caso dos homes esta taxa é do 8,9% e do 10,3% no caso das mulleres. Entre os menores de 25 anos esta sube ata o 24,3%.

Por sectores, interanualmente, o emprego mellora na agricultura e pesca, cunha suba da ocupación dun 11,5% (7.400 ocupados máis); no sector servizos, cun aumento do 2,3% (18.100 ocupados máis); e na construción, cun incremento do 0,7% (500 ocupados máis). Pola contra, na industria baixa nun 0,6% (1.000 ocupados menos).

Con respecto ao trimestre anterior, a perda concéntrase no sector da construción, con 1.100 ocupados menos (1,5%). O ocupación sube no resto, un 9,3% no primario (6.100 ocupados máis); 3,4% na industria (5.500 ocupados máis); e un 2% no sector servizos (16.200 ocupados máis).

Hai en Galicia un total de 925.700 asalariados, aumentando con respecto ó trimestre anterior en 28.500 (3,2%), e ó ano soben en 26.200 (2,9%).

A reforma laboral segue a dar os seus froitos cunha taxa de temporalidade que mellora e moito. Cae ata o 15,7%. Dáse un aumento no trimestre da poboación asalariada con contrato indefinido, do 4,1%, e unha caída dos temporais, dun 1,4%. No ano tamén comeza a notarse a estabilidade do emprego, aumentando a poboación asalariada con contrato indefinido nun 8,6% e baixando a temporal nun 19,6%.

O que si hai que salientar é que a parcialidade segue a estar en niveis altos, do 14,2%, sendo o 50,1% da mesma de carácter involuntario.

Difícil situación para moitos fogares e 42.000 persoas paradas de longa duración. A protección social resulta imprescindible

Outro dos nubarróns da radiografía da situación do emprego en Galicia é a situación dos fogares e o paro de longa duración. Ambas situacións levan á vulnerabilidade de moitas familias.

Hai en Galicia un total de 47.700 fogares con, polo menos, unha persoa activa e nos que todos os seus membros activos están en desemprego. E 25.200 fogares que non perciben ingresos.

Das 119.700 persoas que están no desemprego, 42.000 levan máis dun ano nesta situación.

Resulta evidente que o paraugas da protección social é imprescindible para que ninguén quede atrás neste país. 

Fuente: UGT-Galicia
EPA