Portal transparencia

A"Ley19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la InformaciónPública y Buen Gobierno"establece para as organizacións sindicais as seguintes obrigas detransparencia:

  • Información sobre a súa actividade (funcións, normas de funcionamento, estrutura organizativa)

  • Información sobre los recursos económicos que chegan ás organizacións procedentes das administracións públicas, especificamente contratos, convenios e subvencións.

Nesteapartado damos cumprimento a esas obrigas, xunto ca información quefigura no resto da nosa páxina web, e publicamos tamén os nososorzamentos e contas anuais.


Onoso 42 Congreso Confederal comprometeuse a reforzar a transparenciado sindicato sobre a xestión que realizan todos os seus órganos,con información destinada tanto aos nosos afiliados e afiliadas comoá sociedade en xeral.


Presentamosas nosas contas conforme aos principios contables xeralmenteaceptados e establecidos no Plan Xeral Contable adaptado a UGT.Incluímos as contas anuais - balance de situación, conta deresultados e o estado de cambios do patrimonio neto - e osorzamentos, así como información relativa ás subvencións,programas ou convenios concedidos polas distintas administraciónspúblicas.

 

INFORMACIÓN DA ACTIVIDADE​

 

​​ORZAMENTOS

​BALANCES

​CONTAS DE RESULTADOS

​SUBVENCIÓNS, PROGRAMAS, CONVENIOS e AXUDAS

Orzamentos 2022

Orzamentos 2021

Orzamentos 2020

Orzamentos 2019

Orzamentos 2018

Orzamentos 2017

Orzamentos 2016

Orzamentos 2015​

Balance 2021

Balance 2020

Balance 2019

Balance 2018

Balance 2017

​Balance 2016​

Balance 2015

​Balance 2014

Balance 2013

Conta de resultados 2021​

Conta de resultados 2020​

Conta de resultados 2019​

Conta de resultados 2018​

Conta de resultados 2017​

Conta de resultados 2016

Conta de resultados 2015

Conta de resultados 2014

Conta de resultados 2013

Subvencións 2021​

Subvencións 2020​

Subvencións 2019​

Subvencións 2018​

​Subvencións 2017​

Subvencións 2016​