Os bos datos do paro registrado son un claro efecto de que as recentes reformas funcionan

Fecha: 03 Ene 2023

Non se pode baixar a garda e reclamamos máis eficacia contra o paro de longa duración

UGT-Galicia alerta que, a pesar da boa evolución do emprego, no Estado e na nosa Comunidade, non se pode baixar a garda. Reclama políticas máis eficaces contra o paro de longa duración e reafirma a súa estratexia de mobilización para esixir aos patronal incrementos salariais xustos e cláusulas de revisión salarial nos convenios colectivos. Trátase de frear a perda de poder adquisitivo das persoas traballadoras. Así mesmo, esixe ao Goberno que aprobe xa o incremento do SMI, que debe chegar aos 1.100 euros ao mes para aliviar ás traballadoras/é que menos gañan.
 
Os datos de paro na nosa Comunidade no mes de decembro, ademais da lóxica mellora polas contratacións de Nadal, amosa unha mellora clara do mercado laboral, efecto directo das reformas laborais introducidas. Así, hai 10.362 persoas desempregadas menos que hai un ano en Galicia e no Estado descende en 43.727 persoas e sitúase en 2.837.653 persoas desempregadas rexistradas nos Servizos Públicos de Emprego, a cifra máis baixa dende 2007.
 
En Galicia o paro baixa en 536 persoas en decembro até os 142.222, sendo o dato da serie histórica nun mes de decembro máis baixo dende 1996 e tamén a cifra máis baixa dende xullo de 2007.
 
Cos datos publicados hoxe polo Ministerio de Trabajo y Economía Social e polo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones compróbase unha caída do desemprego tanto con respecto ao mes anterior como con respecto ao mesmo mes do ano anterior.
Constatase tamén un récord na contratación indefinida nun mes de decembro, o 29.32 por cento total de contratación (Pero aínda dez puntos máis baixa que no Estado, onde acada o 39 por cento da contratación). É preciso lembrar que hai un ano, en decembro de 2021, a porcentaxe de contratación indefinida era do 9,46%
 
Sitúase o dato de desemprego rexistrado en 142.222 persoas e no Estado en 2.837.653 persoas. É unha caída dun 0.38 por cento (563 persoas desempregadas menos) con respecto a novembro e do 6.79 por cento con respecto a hai un ano (10.362 persoas desempregadas menos.). No estado a contracción é aínda máis acusada no mes cun 1.52 por cento menos e no ano cun 8.64% de diminución.
 
 
Galicia
Estado
2022/Decembro
142.222
2.837.653
Variación absoluta mes anterior
-536
-43.727
Variación relativa
-0,38
-1,52
Variación absoluta mismo mes del año anterior
-10.362
-268.252
Variación relativa
-6,79
-8,64
 
Ano
Decembro
Var. Mensual
Var. Interanual
1996
209.349
0,8
 
1997
201.554
0,8
-3,7
1998
181.015
1,1
-10,2
1999
170.438
2,7
-5,8
2000
168.960
3,2
-0,9
2001
166.761
2,6
-1,3
2002
179.850
2,1
7,8
2003
188.407
5,0
4,8
2004
184.680
3,0
-2,0
2005
178.676
3,4
-3,3
2006
160.666
1,2
-10,1
2007
154.982
1,5
-3,5
2008
189.903
5,0
22,5
2009
222.839
2,8
17,3
2010
237.313
2,4
6,5
2011
258.234
1,9
8,8
2012
278.787
0,8
8,0
2013
271.063
0,1
-2,8
2014
251.918
1,3
-7,1
2015
228.808
1,6
-9,2
2016
205.914
1,2
-10,0
2017
185.013
-1,2
-10,2
2018
169.295
-0,6
-8,5
2019
165.308
-0,2
-2,4
2020
189.587
1,1
14,7
2021
152.584
-0,1
-19,5
2022
142.222
-0,4
-6,8
Boas cifras de contratación para mozos e mulleres
Son 5.531 os mozos e mozas menores de 25 anos en desemprego, cunha contracción no mes dun 7.24 por cento e do 8.94 por cento no ano. Contraccións que son moito máis acusadas en ambos períodos que no conxunto de idades.
 
Por sexos, hai unha evolución desfavorable no mes do desemprego para os homes, nos que se elevan as cifras nun 0,65 por cento (polo aumento do desemprego na construción e na industria, sectores tradicionalmente máis masculinizados) e contraria evolución no caso das mulleres, xa que hai unha contracción no número de mulleres desempregadas dun 1,11%.
 
No conxunto do ano, hai unha clara contracción en ambos sexos, máis acusada no caso nos homes, cunha diminución do 7.56 por cento e do 6.22 por cento para as mulleres.
En termos estruturais as mulleres seguen a representar nada menos que o 57.92 por cento do total de desemprego en Galicia. O paro afecta na nosa comunidade a un total de 82.374 mulleres fronte a 59.848 homes.
 
Decembro /2022
Menores 25 anos
Homes
Mulleres
5.531
59.848
82.374
Variación absoluta mes anterior
-432
389
-925
Variación relativa
-7,24
0,65
-1,11
Variación absoluta mismo mes del año anterior
-543
-4.895
-5.467
Variación relativa
-8,94
-7,56
-6,22
 
Datos por sectores produtivos
No mes, ao analizar por sector de actividade, hai un aumento considerable no sector da Construción, nun 3.45%, no de Industria, o 2.15 por cento, e no Primario cun 0.92 por cento de aumento. Pola contra, hai unha caída do 0.94 por cento nos Servizos e do 2.38 por cento no colectivo Sen Emprego Anterior. Tradicionalmente, as festas de  Nadal xeran emprego nos Servizos e incorporación do colectivo SEA (mocidade).
 
No ano, constátase unha caída do 16,03 por cento no Primario, na Industria do 11.5%, na Construción do 9.94%, nos Servizos do 5.83 por cento e no colectivo SEA do 1.15%.
 
 
Paro total
Agricultura / Gandería
Industria
Construción
Servizos
Sen emprego anterior
2022/Decembro
142.222
4.818
15.107
10.266
100.323
11.708
Variación absoluta mes anterior
-536
44
318
342
-955
-285
Variación relativa
-0,38
0,92
2,15
3,45
-0,94
-2,38
Variación absoluta mismo mes del año anterior
-10.362
-920
-1.964
-1.133
-6.209
-136
Variación relativa
-6,79
-16,03
-11,50
-9,94
-5,83
-1,15
 
Evolución por provincias
En termos provinciais hai unha similar evolución no mes, salvo no caso de A Coruña na que, practicamente, se manteñen as cifras. É de sinalar unha contracción do 0.92 por cento en Ourense, do 0.54 por cento en Pontevedra e do 0.50 por cento en Lugo.
Nos datos relativos ao ano, a contracción é xeralizada. As caídas máis contundentes son en Pontevedra, cun descenso do 8.21% e en A Coruña cun 6.2%. No caso de Lugo a diminución é dun 6.17 por cento e a de menor caída é a provincia de Ourense, cun descenso do 4.41%.
 
 
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
2022/Decembro
57.115
13.648
16.294
55.165
Variación absoluta mes anterior
-14
-69
-152
-301
Variación relativa
-0,02
-0,50
-0,92
-0,54
Variación absoluta mismo mes del año anterior
-3.776
-898
-752
-4.936
Variación relativa
-6,20
-6,17
-4,41
-8,21
 
Excelente dato de contratación
Os datos reflicten unha espectacular  mellora da contratación indefinida, chegando á 29.32% sobre o total de contratacións, sendo unha porcentaxe histórica nun mes de decembro. É aínda mellor no conxunto do Estado, onde chega a ser do 39%.
Cos datos de decembro compróbase que en Galicia se realizaron 52.044 contratos. Realízanse menos contratos que no ano anterior pero de moita mellor calidade, tal e como se comproba na táboa seguinte:
 
Cifras record de conversións, record de contratos indefinidos
 
TOTAL
Indef
Conv
Temp
 por cento Conv
total
 por cento indef
2022/Decembro
15.259
2.693
36.785
17,6
52.044
29,32
Variación absoluta mes anterior
-5.268
-665
-6.106
1,3
-11.374
-3,0
Variación relativa
-25,66
-19,80
-14,24
 
-17,93
 
Variación absoluta mismo mes del año anterior
8.364
-949
-29.234
-35,2
-20.870
19,9
Variación relativa
121,31
-26,06
-44,28
 
-28,6
 
 
Evolución por cento contratación indefinida (iniciais e conversións)
 
2021/Xaneiro
10,30
2021/Febreiro
11,46
2021/Marzo
14,87
2021/Abril
11,37
2021/Maio
9,60
2021/Xuño
8,62
2021/Xullo
6,92
2021/Agosto
7,65
2021/Setembro
8,71
2021/Outubro
8,87
2021/Novembro
13,45
2021/Decembro
9,46
2022/Xaneiro
16,08
2022/Febreiro
23,13
2022/ Marzo
29,26
2022/Abril
42,27
2022/Maio
37,96
2022/Xuño
37,09
2022/Xullo
34,72
2022/ Agosto
29,08
2022/ Setembro
35,48
2022/Outubro
35.24
2022/Novembro
32,37
2022/Decembro
29,32
 
Por sectores, destacan as porcentaxes de contratación indefinida dun 64.2 por cento na Construción, do 59.3 por cento no Primario, no sector Servizos do 28.2 por cento e na Industria do 24.2%
Decembro/ 2022
PRIMARIO
INDUST.
CONST.
SERVIZ.
Porcentaxe indefinidos
59,3
24,2
64,2
28,2
 
Cobertura de desemprego
A taxa de cobertura en novembro de 2022 (último dato dispoñible) sitúase no 64,6 por cento (No Estado é do 66,27 por cento de cobertura). As persoas beneficiarias de prestacións de desemprego sitúanse en 84.477. Pero a cobertura de desemprego amosa as dificultades que están a pasar os desempregados, xa que maioritariamente perciben subsidio 40.840 deles e 4.638 son perceptores da Renda Activa de Inserción. Tan só 38.999 persoas perciben prestación contributiva, o que representa o 46,2% do total.
 
AFILIACIÓN/COTIZACIÓN SS
En canto a evolución nas cifras de afiliación á S.S. (media mensual), sitúase en Galicia no mes en 1.042.263. Moi boa cifra, aínda que cae no mes nun 0,51 por cento pero medra no ano un 0.92 por cento. No Estado prodúcese un mantemento da afiliación no mes e un aumento máis acusado que en Galicia no ano, cun 2.38 por cento.
Media mensual
Galicia
Estado
2022/Decembro
1.042.263
20.296.271
Variación absoluta mes anterior
-5.345
12.640
Variación relativa
-0,51
0,06
Variación absoluta mismo mes del año anterior
9.478
471.360
Variación relativa
0,92
2,38
 
 
En canto aos expedentes de regulación, hay 865 traballadores e traballadoras de media no mes de decembro en ERTE en Galicia. A final do mes a cifra era de 853.
 
 
TRABALLADORES EN ERTE
TRABALLADORES POR XÉNERO
(Último día mes)
TOTAIS
(Último dia mes)
MEDIOS
 DECEMBRO
HOMES
MULLERES
 GALICIA
 
853
865
585
268
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 
 
GALICIA
Decembro 2022
VARIACIÓN SOBRE
Mes anterior
Mesmo mes ano anterior
%
%
DESEMPREGO
Nº persoas paradas
142.222
-536
-0,4
-10.362
-6,8
* homes
59.848
389
0,7
-4.895
-7,6
* mulleres
82.374
-925
-1,1
-5.467
-6,2
* mozos e mozas < 25 anos
5.531
-432
-7,2
-543
-8,9
Por sectores*
* agricultura
4.818
44
0,9
-920
-16,0
* industria
15.107
318
2,2
-1.964
-11,5
* construción
10.266
342
3,4
-1.133
-9,9
* servizos
100.323
-955
-0,9
-6.209
-5,8
* sen emprego anterior
11.708
-285
-2,4
-136
-1,1
Persoas beneficiarias prestación por desemprego (novembro)
84.477
 
(%) Taxa de cobertura prestación por desemprego (novembro)
64,6
Por provincias
A Coruña
57.115
-14
0,0
-3.776
-6,2
Lugo
13.648
-69
-0,5
-898
-6,2
Ourense
16.294
-152
-0,9
-752
-4,4
Pontevedra
55.165
-301
-0,5
-4.936
-8,2
CONTRATACIÓN
Nº contratos
52.044
-11.374
-17,9
-20.870
-28,6
* indefinidos (inclúe transformación de contratos en indefinidos)
15.259
-5.268
-25,7
8.364
121,3
* temporais
36.785
-6.106
-14,2
-29.234
-44,3
(%) contratos indefinidos
29,32
 
 por cento Indefinidos primario
59,30
 por cento Indefinidos industria
24,20
 por cento Indefinidos construción
64,19
 por cento Indefinidos servizos
28,11
AFILIACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL
Nº persoas afiliadas/cotizantes (datos provisionais)
1.042.263
-5.345
-0,5
9.478
0,9
Fonte: Gabinete Económico Comisión Executiva UGT Galicia, a partir dos datos do Ministerio de Trabajo y Economía Social e do Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

 

Fuente: UGT-Galicia