O paro continúa cebándose coas mulleres e cos máis mozos

Os datos do paro rexistrado facilitados hoxe polo INE evidencian que, aínda que baixa timidamente o desemprego, este segue afectando máis ás mulleres que aos homes. Os mozos, os menores de 25 anos, tamén volven a ser diana do desemprego que baixa no conxunto de idades pero medra un 2,7% entre os mozos galegos.

Ademais, UGT-Galicia pon de manifesto que a precariedade continúa cebándose co mercado laboral galego, no que tan só o 10,63% dos contratos asinados foron indefinidos, e coas persoas desempregadas, xa que as taxas de cobertura por desemprego rexistraron unha nova caída anual e xa non superan o 55,7%.

URXE DERROGAR A REFORMA LABORAL QUE DANA E PRECARIZA O MERCADO DE TRABALLO

Para UGT-Galicia, urxe derrogar xa unha Reforma Laboral que está a danar moi seriamente ao mercado de traballo dende o ano 2102, mermandoo e precarizándoo. Unha economía que medra a un ritmo do 3,1% non pode permitirse estas cifras de desemprego e precariedade. É evidente que segue habendo unha fonda crise de emprego e que non se está facendo partícipe da recuperación económica ás familias galegas.

Entrando polo miúdo nas estatísticas, estas indican que en Galicia no mes de febreiro o desemprego caeu nun 0,88%, habendo así 188.207 persoas desempregadas, 1.679 menos que no mes de xaneiro.

En termos interanuais, a contracción foi do 11,2%, 23.717 persoas desempregadas menos.

Por sexos, as mulleres seguen a ser as máis prexudicadas, non conseguen entrar no camiño da tímida mellora da economía. Mentres entre os homes o desemprego caeu no mes nun 1,4%, no caso das mulleres o fixo tan só nun 0,5%. De feito, estas representan o 56,4% do total das persoas desempregadas que hai en Galicia. É dicir, 82.033 homes desempregados, fronte a 106.174 mulleres. En termos interanuais compróbase tamén esta fonda brecha por sexos. O desemprego cae entre os homes nun 14,7%, fronte á baixada dun 8,3% das mulleres.

Outro colectivo que sofre dun xeito máis incisivo as carencias do mercado laboral galego son os máis mozos, os menores de 25 anos. Neste caso, o desemprego medrou no mes nun 2,7%, evolución contraria á rexistrada no conxunto de idades. No ano a baixada foi inferior tamén ao resto de idades, de tan só un 9%.

Por sectores de actividade, o paro caeu en todos, excepto no colectivo de sen emprego anterior, onde medrou nun 1,3%. No que máis se contraeu foi no sector da construción, o 2,5%, na industria baixou un 1,6%, nos servizos un 0,8% e na agricultura un 0,4%.

Interanualmente, o descenso máis acusado foi na construción, cunha baixada dun 23,3%; na industria, un 15,1%; no sector primario, cunha baixada dun 13,1%. Pero, en termos absolutos, a maior contracción rexistrouse no sector servizos, no que baixou o desemprego en 12.343 persoas.

Segundo os datos de contratación, asináronse 69.200 contratos no mes, baixando esta en 11.070 contratos en relación a xaneiro. Do total de contratos asinados, tan só o 10,63% foron indefinidos.

CASE 93.000 DESEMPREGADOS SEN COBERTURA

UGT-Galicia denuncia que a cobertura por desemprego continúa baixo mínimos. O número de beneficiarios de prestacións foi en xaneiro (último dato dispoñible) de 97.226 persoas, 7.325 menos que hai un ano. Queda así a taxa de cobertura nun 55,7% (59,2% no resto do Estado), deixando fóra do sistema a 75.803 desempregados. Cifra que ascende aos 92.660 se se teñen en conta tamén ás persoas desempregadas que non teñen dereito á cobertura.

A GRAN MAIORÍA DA COBERTURA POR DESEMPREGO É DE CARÁCTER ASISTENCIAL

A precariedade no desemprego afecta non só pola cantidade de persoas que están á marxe do sistema de protección, senón pola contía das prestacións. Tan só 43.792 persoas son beneficiarias de prestacións por desemprego de carácter contributivo, o 45% do total, cun importe medio de 792,9 euros ao mes. Pero a gran maioría da cobertura por desemprego é de carácter asistencial, ben sexa por subsidios (41.893); renda activa de inserción (9.256); ou programa de activación do emprego (2.285).

Finalmente, en termos de afiliación á Seguridade Social os datos non son bos tampouco. En febreiro a afiliación foi de 978.489. Seguimos afastados do millón de afiliados que se rexistraban antes da crise.
GALICIA

Febreiro 2018

VARIACIÓN SOBRE


Mes anterior

Mesmo mes ano anterior


%

%


DESEMPREGO


Nº desempregados rexistrados

188.207

-1.679

-0,9

-23.717

-11,2


* homes

82.033

-1.158

-1,4

-14.163

-14,72


* mulleres

106.174

-521

-0,5

-9.554

-8,26


Nº parados mozos < 26 anos

9.136

244

2,7

-903

-9,0


Nº desempregados por sectores*

 

 

 

 

 


* agricultura

7.077

-25

-0,4

-1.063

-13,1


* industria

21.287

-343

-1,6

-3.784

-15,1


* construción

17.825

-461

-2,5

-5.402

-23,3


* servizos

126.480

-1.048

-0,8

-12..343

-8,9


* sen emprego anterior

15.538

198

1,3

-1.125

-6,8


Beneficiarios prestación por desemprego (xaneiro)

97.226

 


Taxa de cobertura prestación por desemprego (xaneiro)

55,70


Parados totais sen ningún tipo de prestación (xaneiro)

92.660


CONTRATACIÓN

 

 

 

 

 


Nº contratos

69.200

-11.070

-13,8

6.877

11,0


Nº contratos indefinidos (inclúe transformación de contratos en indefinidos)

7.355

-256

-3,4

1.007

15,9


Nº contratos temporais

61.845

-10.814

-14,9

5.870

10,5


AFILIACÍON Á SEGURIDADE SOCIAL

 

 

 

 


Nº afiliados/cotizantes (datos provisionais)

973.462

5.027

0,5

24.926

2,6

Fonte: Gabinete Económico Comisión Executiva UGT Galicia, a partir dos datos do MEYSS
NOTA: O VOCEIRO DESTE TEMA É JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ DEL RÍO, SECRETARIO DE POLÍTICA INSTITUCIONAL DE UGT-GALICIA. TELÉFONO: 658774009.