O desemprego pecha o ano 2023 en Galicia con cifras históricas

UGT sinala que, pese aos agoreiros, a reforma laboral fructificou en máis contratacións, máis dignas e nun aumento da protección

Fecha: 03 Ene 2024

Paro decembro 2023

 

Cos datos publicados hoxe polo Ministerio de Trabajo y Economía Social –Servicio Público de Empleo e polo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones compróbase unha caída do desemprego tanto con respecto ao mes anterior como con respecto ao mesmo mes do ano anterior. É de destacar que se produce un mínimo histórico de desemprego no mes de decembro en Galicia dende 1996 (serie histórica).

O mes de Nadal, ademais da mellora lóxica polas contratacións de tempada, amosa unha mellora clara do mercado laboral polas reformas laborais introducidas. 

En Galicia hai 12.718 persoas desempregadas menos que hai un ano, mentras que no Estado descende en 130.197 persoas no ano e sitúase en 2.707.456 persoas desempregadas.

En Galicia o paro baixa en 1.664 personas en decembro con respecto ao mes anterior, chegando á cifra de 129.504 persoas desempregadas, a cifra máis baixa nun mes de decembro, sendo o dato da serie histórica máis baixo dende 1996. 

No ano 2023 déronse as cifras máis baixas de desemprego en Galicia, rexistrándose en xullo a cifra máis baixa da serie histórica (127.445).

Bo dato de contratación indefinida no mes de decembro, sendo do 26,63% do total de contratación (pero aínda dez puntos máis baixa que no Estado, onde acada o 37,14% dototal de contratos).

É moi significativo que antes da reforma, en decembro de 2021, a porcentaxe de contratación indefinida era do só do 9,46% do total de contratos.

Situase o dato do desemprego en 129.504 e no Estado 2.707.456 cunha caída do 1.27% menos (1.664 persoas desempregadas menos) con respecto a novembro e de 8.94% menos con respecto a hai un ano (12.718 persoas desempregadas menos.). No Estado a contracción no mes é dun 1% (-27.375) e no ano dun 4.59% (-130.197).

 


 

Galicia

Estado

2023/Decembro

129.504

2.707.456

Variación absoluta mes anterior

-1.664

-27.375

Variación relativa

-1,27

-1,00

Variación absoluta mismo mes del año anterior

-12.718

-130.197

Variación relativa

-8,94

-4,59

 

Ano

Decembro

Var. Mensual

Var. Interanual

1996

209.349

0,8


 

1997

201.554

0,8

-3,7

1998

181.015

1,1

-10,2

1999

170.438

2,7

-5,8

2000

168.960

3,2

-0,9

2001

166.761

2,6

-1,3

2002

179.850

2,1

7,8

2003

188.407

5,0

4,8

2004

184.680

3,0

-2,0

2005

178.676

3,4

-3,3

2006

160.666

1,2

-10,1

2007

154.982

1,5

-3,5

2008

189.903

5,0

22,5

2009

222.839

2,8

17,3

2010

237.313

2,4

6,5

2011

258.234

1,9

8,8

2012

278.787

0,8

8,0

2013

271.063

0,1

-2,8

2014

251.918

1,3

-7,1

2015

228.808

1,6

-9,2

2016

205.914

1,2

-10,0

2017

185.013

-1,2

-10,2

2018

169.295

-0,6

-8,5

2019

165.308

-0,2

-2,4

2020

189.587

1,1

14,7

2021

152.584

-0,1

-19,5

2022

142.222

-0,4

-6,8

2023

129.504

-1,3

-8,9

Xuventude e muller

Son 5.379 os mozos e mozas menores de 25 anos en desemprego, producéndose unha contracción no mes nun 1.23% e dun 2.75% no ano. 

Por sexos, hai unha evolución desfavorable no mes do desemprego para os homes, nos que se elevan as cifras nun 0,03% (polo aumento do desemprego na construción e na industria, sectores tradicionalmente máis masculinizados) e contraria evolución nas mulleres, producéndose unha contracción no número de mulleres desempregadas dun 2.19%.

Anualmente, hai unha evolución de contracción en ambos sexos, menos acusada tamén neste caso nos homes, o 8,58% menos e do 9,2% menos nas mulleres.

En termos estruturais, as mulleres seguen a representar nada menos que o 57.75% do total de desemprego en Galicia. O paro afecta a un total de 74.793 mulleres fronte a 54.711 homes. 

Decembro /2023

Menores 25 anos

Homes

Mulleres

5.379

54.711

74.793

Variación absoluta mes anterior

-67

14

-1.678

Variación relativa

-1,23

0,03

-2,19

Variación absoluta mismo mes del año anterior

-152

-5.137

-7.581

Variación relativa

-2,75

-8,58

-9,20

Sectores

No mes, ao analizar por sector de actividade, hai un aumento considerable na Construción, nun 1,22%, na Industria, o 1,17% e no Sector Primario cun 0,53% de aumento. Pola contra, hai unha caída do 1,75% nos Servizos e do 2,64% no colectivo Sen Emprego Anterior. O Nadal xera emprego nos Servizos e incorporación do colectivo SEA (mocidade, persoas desanimadas...)

En termos anuais, hai unha caída do 8,97% menos no Primario, na Industria do 13,42% menos, a Construción cae nun 12,74% menos, nos Servizos o 8,62% e no colectivo SEA un 2,59% menos.


 

Paro total

Agricultura / Gandería

Industria

Construción

Servizos

Sen emprego anterior

2023/Decembro

129.504

4.386

13.080

8.958

91.675

11.405

Variación absoluta mes anterior

-1.664

23

151

108

-1.637

-309

Variación relativa

-1,27

0,53

1,17

1,22

-1,75

-2,64

Variación absoluta mismo mes del año anterior

-12.718

-432

-2.027

-1.308

-8.648

-303

Variación relativa

-8,94

-8,97

-13,42

-12,74

-8,62

-2,59

Datos por provincias

En termos provinciais no mes hai unha similar evolución: Caída, pero con distintas intensidades. Así, na provincia de Ourense cae o 3,25% menos, a de Lugo a caída é do 1,48%, na de Coruña o 1,08% e, na de menor intensidade, en Pontevedra a caída foi do 0,8%.

Anualmente, contracción en todas elas. Caídas máis contundente na de Lugo, -9,25% e Coruña, -9,19%. En Pontevedra similar ao conxunto de Galicia o -8,94% e menor intensidade na de Ourense, -7,82%


 

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

2023/Decembro

51.867

12.385

15.020

50.232

Variación absoluta mes anterior

-566

-186

-505

-407

Variación relativa

-1,08

-1,48

-3,25

-0,80

Variación absoluta mismo mes del año anterior

-5.248

-1.263

-1.274

-4.933

Variación relativa

-9,19

-9,25

-7,82

-8,94

Contratación

Excelente dato de contratación indefinida, chegando ao 26,63%, de contratación no mes de decembro. A contratación indefinida no Estado foi do 37,14% do total.

Cos datos de decembro compróbase que en Galicia se realizaron 48.743 contratos. Realízanse menos contratos que no ano anterior, tal e como se comproba na táboa seguinte:

Excelente dato de contratos indefinidos. 

 

TOTAL

Indef

Conv

Temp

% Conv

total

% indef

2023/Decembro

12.981

1.862

35.762

14,3

48.743

26,63

Variación absoluta mes anterior

-5.190

-198

-3.291

3,0

-8.481

-5,1

Variación relativa

-28,56

-9,61

-8,43

 

-14,82

 

Variación absoluta mismo mes del año anterior

-2.278

-831

-1.023

-3,3

-3.301

-2,7

Variación relativa

-14,93

-30,86

-2,78

 

-6,34

 


Evolución % contratación indefinida (iniciais e conversións)

2021/Xaneiro 

10,30

2021/Febreiro

11,46

2021/Marzo

14,87

2021/Abril

11,37

2021/Maio

9,60

2021/Xuño

8,62

2021/Xullo

6,92

2021/Agosto

7,65

2021/Setembro

8,71

2021/Outubro

8,87

2021/Novembro

13,45

2021/Decembro

9,46

2022/Xaneiro

16,08

2022/Febreiro

23,13

2022/ Marzo 

29,26

2022/Abril

42,27

2022/Maio

37,96

2022/Xuño

37,09

2022/Xullo 

34,72

2022/ Agosto

29,08

2022/ Setembro

35,48

2022/Outubro

35.24

2022/Novembro

32,37

2022/Decembro

29,32

2023/Xaneiro

35,30

2023/ Febreiro

38,75

2023/Marzo

38,11

2023/Abril

37,79

2023/Maio

33,08

2023/Xuño

31,44

2023/Xullo

29,73

2023/Agosto

24,94

2023/Setembro

31,40

2023/Outubro

33,78

2023/Novembro

31,75

2023/Decembro

26,63


Por sectores destacan as porcentaxes de contratación indefinida do 69,1% na Construcion, do 55,4% no Sector Primario, nos Servizos do 25,6% e na Industria do 19,6%

Decembro/ 2023

PRIMARIO

INDUST.

CONST.

SERVIZ.

% indefinidos

55,4

19,6

69,1

25,6


Cobertura de desemprego

A taxa de cobertura en novembro de 2023 (último dato disponible) sitúase nun 71,2% (71,1% no Estado). As persoas beneficiarias de prestacións de desemprego sitúanse en 85.014. Maioritariamente perciben subsidio 40.312 persoas, Renda Activa de Inserción unhas 4.420 persoas e 40.282 son perceptores de prestación contributiva, o 47,4% do total.


Afiliación/cotización á SS

En canto a evolución nas cifras de afiliación á S.S. (media mensual), sitúase en Galicia no mes en 1.062.283 persoas afiliadas. Moi boa cifra pero cae no mes nun 0,12%, aínda que medra no ano un 1,92%. No Estado hay un mantemento da afiliación no mes, medrando levemente, o 0,14%, e cun aumento máis acusado que en Galicia no ano, o 2,66%.

Media mensual

Galicia

Estado

2023/Decembro

1.062.283

20.836.010

Variación absoluta mes anterior

-1.283

29.936

Variación relativa

-0,12

0,14

Variación absoluta mismo mes del año anterior

20.020

539.740

Variación relativa

1,92

2,66


 

GALICIA

2023/Decembro

VARIACIÓN SOBRE

Mes anterior

Mesmo mes ano anterior

nº 

%

%

DESEMPREGO

Nº persoas paradas Estado

2.707.456

-27.375

-1,0

-130.197

-4,6

Nº persoas paradas

129.504

-1.664

-1,3

-12.718

-8,9

* homes

54.711

14

0,0

-5.137

-8,6

* mulleres

74.793

-1.678

-2,2

-7.581

-9,2

* mozos e mozas < 25 anos

5.379

-67

-1,2

-152

-2,7

Por sectores*

* agricultura

4.386

23

0,5

-432

-9,0

* industria

13.080

151

1,2

-2.027

-13,4

* construción

8.958

108

1,2

-1.308

-12,7

* servizos

91.675

-1.637

-1,8

-8.648

-8,6

* sen emprego anterior

11.405

-309

-2,6

-303

-2,6

Persoas beneficiarias prestación por desemprego (novembro)

85.014

 

(%) Taxa de cobertura prestación por desemprego (novembro)

71,2

Por provincias

A Coruña

51.867

-566

-1,1

-5.248

-9,2

Lugo

12.385

-186

-1,5

-1.263

-9,3

Ourense

15.020

-505

-3,3

-1.274

-7,8

Pontevedra

50.232

-407

-0,8

-4.933

-8,9

CONTRATACIÓN

Nº contratos

48.743

-8.481

-14,8

-3.301

-6,3

* indefinidos (inclúe transformación de contratos en indefinidos)

12.981

-5.190

-28,6

-2.278

-14,9

* temporais

35.762

-3.291

-8,4

-1.023

-2,8

(%) contratos indefinidos

26,63

 

% Indefinidos primario

55,38

% Indefinidos industria

19,63

% Indefinidos construción

69,14

% Indefinidos servizos

25,57

AFILIACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL

Nº persoas afiliadas/cotizantes (datos provisionais) Estado

20.836.010

29.936

0,1

539.740

2,7

Nº persoas afiliadas/cotizantes (datos provisionais) Galicia

1.062.283

-1.283

-0,1

20.020

1,9

Fonte: Gabinete Económico Comisión Executiva UGT Galicia, a partir dos datos do Ministerio de Trabajo y Economía Social e do Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


  

Fuente: UGT-Galicia