Menos contratos, pero de maior calidade

É esencial seguir mellorando a calidade do emprego avanzando en cuestións como a reforma do despedimento ou a redución da xornada laboral

Fecha: 02 Feb 2024

parofeb24

Menos contratos, pero de maior calidade

 

É esencial seguir mellorando a calidade do emprego avanzando en cuestións como a reforma do despedimento ou a redución da xornada laboral


Santiago, 2 de febreiro de 2024.- Os datos de paro rexistrado e de afiliación á Seguridade Social do mes de xaneiro, publicados hoxe polo Servizo Público de Emprego (SEPE), mostran un aumento das persoas desempregadas e unha caída das afiliadas en liña co comportamento habitual do mercado de traballo nos meses de xaneiro, caracterizado polo fin do período do Nadal e, por tanto, do tirón extraordinario que supón sobre o emprego.

Nesta ocasión, o paro rexistrado aumentou en 1.597 persoas con respecto ao mes anterior, empezando o ano cun total de 131.101 persoas en desemprego, o dato máis baixo para un mes de xaneiro desde 1996. A afiliación, pola súa banda, descende en 11.752 persoas e sitúase nun total de 1.050.530 persoas. Supera en 19.793 persoas a cifra rexistrada no mesmo mes do ano anterior. En termos anuais, isto supón que o ritmo de creación de emprego mantense no 1,9%, síntoma dun mercado laboral forte e dinámico que resiste mellor do esperado ao contexto económico e político nacional e internacional.

UGT resalta que, tras dous anos de aplicación da reforma laboral de 2021, a temporalidade na afiliación continúa rexistrando mínimos históricos.

Maior estabilidade laboral

Pola súa banda, a estatística de contratos continúa mostrando signos de estabilización, comportándose acorde á premisa de “menos contratos, pero de maior calidade”. Así, neste xaneiro, asináronse un total de 52.803 contratos, 7.676 menos que antes da reforma e 23.419 menos que a media dos cinco anos antes da pandemia. Con todo, os indefinidos ascenden a 17.941, supoñendo o 33,98% da contratación. Unha cifra que antes da reforma apenas alcanzaba o 10% dos contratos.

De forma que moitas persoas traballadoras que antes encadeaban varios contratos temporais nun mesmo mes, agora teñen un contrato indefinido. Por iso, que haxa menos contratos non é un aspecto negativo senón un indicador de que a reforma laboral está a funcionar e permitindo que as relacións entre traballador e empresa desenvólvanse nun marco de maior estabilidade laboral da que se benefician ambas as partes.

É indispensable seguir mellorando a calidade do emprego desde todos os ámbitos, de maneira que, se practicamente xa se conseguiu que o contrato indefinido adquira a relevancia formal desexada na contratación, agora hai que mellorar as condicións nas que se desenvolven eses contratos indefinidos, elevando a súa estabilidade real.

Avanzar na protección das persoas traballadoras

Para iso, é fundamental continuar avanzando na protección das persoas traballadoras e acabar de completar as cuestións que quedaron pendentes hai dous anos, como a reforma do despedimento, que continúa sen adecuarse á Carta Social Europea Revisada. Para que o emprego indefinido conte con verdadeiras garantías, é necesario que a indemnización por despedimento adquira un carácter disuasorio e resarcitorio, recuperando tamén os salarios de tramitación. Iso desprazaría ao despedimento como a última das opcións posibles para o empregador, fomentando outras alternativas, como a formación e a recolocación, que son moito máis beneficiosas para ambas as partes, xa que contribúen a elevar a produtividade, reducen custos e dotan á persoa traballadora dun extra de seguridade laboral, moi necesario hoxe en día para poder ter en consideración proxectos de vida a máis longo prazo.

Igualmente, é necesario que as negociacións ao redor da redución da xornada laboral non se dilaten, alcanzando as 35 horas semanais antes de que acabe a lexislatura e co obxectivo posto na xornada laboral de 32 horas sen redución de salario.

Paralelamente, é imprescindible que se adopten as medidas para reducir o subemprego (esencialmente, tempo parcial involuntario e posible abuso dos fixos descontinuos), que constitúe a principal causa dos reducidos ingresos que obteñen miles de persoas traballadoras e, por tanto, da pobreza laboral que soportan os fogares.

Radiografía desemprego en Galicia

Concretando os datos que se fan públicos hoxe, en Galicia o desemprego subiu en 1.597 persoas con respecto ao mes anterior (1,23%), tralo Nadal, e no Estado esta cifra tamén subiu, un 2,23%. No ano rexistrouse unha contracción do desemprego, baixando en 13.947 persoas, un 9,62% menos. Así, o número total de desempregados sitúase en 131.101 persoas, mínimo histórico nun mes de xaneiro en Galicia dende 1996.

Por idades, entre os menores de 25 anos, o desemprego baixou, nun 3,25%, unha tendencia contraria ao resto de idades, e no ano a diminución foi dun 8,23%.

Por sexos, no caso dos homes o desemprego sobe no mes un 0,78% e no caso das mulleres nun 1,56%. No ano baixou o desemprego en ambos casos, o 8,82% entre os homes e o 10,18% entre as mulleres. Dende UGT-Galicia alértase que, en termos estruturais, as mulleres seguen a representar o 57,94% do total do desemprego en Galicia. O paro afecta a un total de 75.961 mulleres, fronte a 55.140 homes.

En canto aos sectores, dáse unha baixada do paro en todos, salvo no sector servizos, no que sube nun 2,19% no mes. Pola contra, baixa un 1,31% na industria; un 1,07% no colectivo sen emprego anterior; un 1,48% na agricultura e gandería; e un 0,57% na construción. No ano baixa en todos. Así, baixa un 10,15% no primario; o 14,23% na industria; o 12,22% na construción; o 9,42% no sector servizos; e o 2,88% entre o colectivo de sen emprego anterior.

O dato de contratación indefinida segue a ser moi bo, do 33,98%, aínda que, un mes máis, por abaixo do resto do Estado onde é do 42,73%. Realizáronse en xaneiro un total de 52.803 contratos en Galicia, menos que no ano anterior pero de moita máis calidade.

Por sectores, destacan as porcentaxes de contratación indefinida na construción, do 73,52%. Tamén foron elevadas, aínda que non tanto, nos servizos, do 32,51%; na industria, do 24,65%; e no primario, do 60,28%.

En canto á taxa de cobertura, esta sitúase no 73,6%, con 86.925 persoas beneficiarias. Deste total, 40.166 perciben subsidios e 4.327 a Renda Activa de Inserción, dato que mellorou con respecto aos meses precedentes porque, de novo, volve a haber un maior número de prestacións contributivas, 42.432. Aída así, a cifra de persoas que dependen de prestacións non contributivas segue a ser elevada, o que amosa as dificultades que atravesan moitas persoas desempregadas a pesar de percibir prestacións por ser estas con contías moi baixas.

A afiliación á Seguridade Social sitúase en 1.050.530 de media mensual, descendendo un 1,11% no mes e aumentando un 1,92% no ano.

Fuente: UGT-Galicia