Máis emprego e de mellor calidade grazas á reforma laboral

Galicia segue a rexistrar peores estatísticas que o Estado tanto en materia de desemprego como de afiliación á Seguridade Social

Fecha: 03 Nov 2023

paroutu23

Galicia segue a rexistrar peores estatísticas que o Estado tanto en materia de desemprego como de afiliación á Seguridade Social

Máis emprego e de mellor calidade grazas á reforma laboral

Os datos de paro do mes de outubro amosan o dato máis baixo de desemprego desde o ano 1996 

Santiago, 3 de novembro de 2023. Os datos de paro rexistrado e de afiliación á Seguridade Social do mes de outubro, publicados hoxe polo Servizo Público de Emprego (SEPE), mostran unha evolución coherente coas tendencias habituais do mercado laboral neste mes. O incremento do paro, pola súa banda, é máis moderado ao tradicionalmente rexistrado en outubro, nun mes moi marcado pola estacionalidade propia do fin da tempada estival. 

Nesta ocasión, hai 2.705 persoas desempregadas máis que no mes anterior, situándose o paro rexistrado nun total de 133.348 persoas, o dato máis baixo para este mes desde 1996. Á súa vez, a afiliación baixa en 3.259 persoas ata alcanzar unha cifra de 1.067.853 persoas afiliadas á Seguridade Social, aínda así, é o mellor valor para un mes de outubro dende o ano 2008. Con respecto ao ano anterior, hai 10.372 persoas menos en desemprego e 19.153 máis na afiliación, un reflexo de que o mercado laboral mantense forte e dinámico a pesar do adverso contexto económico e político no que se desenvolve.

Outubro é un mes no que se producían grandes incrementos do desemprego cada ano, rexistrando un aumento mensual medio de 1996 a 2019, antes da pandemia, de máis de 6.500 desempregados. Agora, con todo, o paro crece, pero de maneira máis moderada ao que era habitual. Desta forma, parece que a xeración de emprego de calidade está a suavizar as grandes variacións periódicas que mostraban as estatísticas laborais. O impulso dado á contratación indefinida e a restrición ao traballo temporal están a permitir reducir os picos de contratación e despedimentos, xa que agora as empresas manteñen aos seus traballadores en persoal dunha tempada a outra, estabilizándose con iso as estatísticas de emprego.

Así, UGT resalta que, dos 64.527 contratos rexistrados este mes, o 33,78% son indefinidos; unha cifra que antes da reforma laboral apenas alcanzaba o 10% dos contratos. Entre eles, destaca o indefinido a tempo completo, que alcanza o 40,1% do total de indefinidos (datos do Estado porque non se desglosa a nivel de comunidades autónomas). 

Seguir corrixindo deficiencias no mercado de traballo

UGT considera que, aínda que é certo que a xeración de emprego de calidade avanza a bo ritmo, non hai que esquecer que aínda hai unha parte da poboación traballadora que segue mantendo contratos pouco estables, unha realidade que debe situarse en primeiro plano no contexto xeral de boa evolución das cifras de emprego.

Pois, tal e como mostrou a última EPA, o noso mercado laboral aínda sofre dun notable nivel de subemprego (persoas que traballan menos horas das que desexan) e dunha elevada porcentaxe de pobreza laboral. Un 13,9% das persoas traballadoras teñen un contrato parcial, dos que practicamente a metade (un 47,6%), fano de maneira involuntaria por non poder atopar un traballo a tempo completo. Esta é unha das causas fundamentais que xera que o 11,6% da poboación traballadora atópese nunha situación de pobreza laboral (dato estatal). Unha situación inaceptable para unha das primeiras economías de Europa cuxa pretensión, ademais, é liderar unha transición futura cara a un modelo de desenvolvemento socialmente máis xusto.

Por iso, UGT reclama ao próximo Goberno que se continúe avanzando na protección dos dereitos das persoas traballadoras, analizando os puntos débiles da actual norma laboral e corrixindo as súas posibles deficiencias, co fin de que todas as persoas poidan acceder a un emprego digno que mellore a súa calidade de vida. De forma prioritaria, ademais, débese abordar a necesaria redución da xornada laboral, profundando nunha repartición do tempo de traballo máis equilibrado, que reduza o subemprego e mellore o benestar de todas as persoas traballadoras no seu conxunto.

Radiografía desemprego en Galicia

Concretando os datos que se fan públicos hoxe, en Galicia o desemprego subiu en 2.705 persoas con respecto ao mes anterior (2,07%) e no Estado esta cifra aumentou un 1,36%. No ano, pola contra, rexistrouse unha contracción do desemprego, baixando en 10.372 persoas, un 7,22% menos.

Así, o número total de desempregados sitúase en 133.348 persoas, a cifra máis baixa da serie histórica, dende 1996, nun mes de outubro.

Por idades, entre os menores de 25 anos, o desemprego medrou nun 6,61%, unha evolución moito máis acusada que no conxunto de idades, e mantéñense as cifras no ano.

Por sexos, no caso dos homes o desemprego sube no mes un 3,20% e no caso das mulleres nun 1,29%. No ano baixou en ambos casos, o 7,5% entre os homes e o 7% entre as mulleres. Dende UGT-Galicia alértase que en termos estruturais, as mulleres seguen a representar o 58,72% do total do desemprego en Galicia. O paro afecta a un total de 78.299 mulleres, fronte a 55.049 homes.

En canto aos sectores, dáse unha subida do paro en todos, salvo na construción, no que cae moi levemente. Así, sobe un 3,93% no primario; un 0,43% na industria; un 2,09% no colectivo sen emprego anterior, e un 2,45% no sector servizos. No caso da construción, baixa un 0,37%. No ano baixa en todos, salvo entre o colectivo de sen emprego anterior, onde sobe un 1,35%, pode ser porque as persoas desmotivadas viron mellores expectativas. Así, baixa un 9,75% no primario; o 11,88% na industria; o 10,9% na construción; e o 7,06% no sector servizos.

Territorialmente, sobe o desemprego no mes en todas as provincias. Nun 2,68% en Lugo; o 1,56% na Coruña; e o 2,46% en Ourense; e un 2,33% na de Pontevedra. No ano baixa en todas as provincias, en Lugo nun 7,41%; 7,61% en Pontevedra; 6,75% na Coruña; e o 7,33% en Ourense.

O dato de contratación indefinida segue a ser moi bo, do 33,78%, aínda que, un mes máis,por abaixo do resto do Estado onde é do 43,6%. Realizáronse en outubro un total de 64.527 contratos en Galicia, menos que no ano anterior pero de moita máis calidade.

Por sectores, destacan as porcentaxes de contratación indefinida na construción, do 70%. Tamén foron elevadas, aínda que non tanto, nos servizos, do 33,3%; na industria, do 22,4%; e no primario, do 58,6%.

En canto á taxa de cobertura, esta sitúase no 64,17%, con 76.230 persoas beneficiarias. Deste total, 37.878 perciben subsidios e 4.404 a Renda Activa de Inserción, o que amosa as dificultades que atravesan moitas persoas desempregadas a pesar de percibir prestacións por ser estas con contías moi baixas.

A afiliación á Seguridade Social sitúase en 1.067.853 de media mensual, descendendo un 0,3% no mes e aumentando un 1,83% no ano. As cifras de afiliación son mellores no Estado, cun aumento no mes do 0,45% e do 2,63% no ano.

Fuente: UGT-Galicia