LEXISLACIÓN DE IGUALDADE

Fecha: 24 Oct 2023

Ditame do Comité Económico e Social Europeo sobre «A fenda dixital de xénero»

Real Decreto-lei 6/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación

Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, polo que se regulan as Unidades de Igualdade da Administración Xeral do Estado.

Directiva (UE) 2019/1158 do Parlamento Europeo e do Consello, de 20 de xuño de 2019, relativa á conciliación da vida familiar e a vida profesional dos proxenitores e os coidadores, e pola que se derroga a Directiva 2010/18/UE do Consello

Dictamen do Comité Económico e Social Europeo sobre «Cuestións relacionadas coa igualdade de xénero»

Resolución do Parlamento Europeo, do 17 de abril de 2018, sobre igualdade de xénero nos medios de comunicación na Unión

Real Decreto 902/2020, do 13 de outubro, de igualdade retributiva entre mulleres e homes

- Real Decreto 901/2020, do 13 de outubro, polo que se regulan os plans de igualdade e o seu rexistro e modifícase o Real Decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo.

- Ligazón ao Real Decreto 713/2010, de 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo.

- Corrección de erros do Real Decreto 901/2020, do 13 de outubro, polo que se regulan os plans de igualdade e o seu rexistro e modifícase o Real Decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo. BOE 19/12/2020.

Resolución do Parlamento Europeo, de 15 de xaneiro de 2019, sobre a integración da prespectiva de xénero no Parlamento Europeo. DOUE do 27 de novembro de 2020 

Resolución do Parlamento Europeo, do 13 de febreiro de 2019, sobre a  involución no ámbito dos dereitos da muller e a igualdade de xénero na Unión Europea 

Resolución do 29 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral de Función Pública, pola que se publica o Acordo de Consello de Ministros do 9 de decembro de 2020, polo que se aproba o III Plan para a igualdade de xénero na Administración Xeral do Estado e nos Organismos Públicos vinculados ou dependentes dela. 

Real Decreto-lei 3/2021, do 2 de febreiro, polo que se adoptan medidas para a redución da brecha de xénero e outras materias nos ámbitos da Seguridade Social e económico.

- CORRECCIÓN DE ERROS Real Decreto-lei 3/2021, do 2 de febreiro, polo que se adoptan medidas para a redución da brecha de xénero e outras materias nos ámbitos da Seguridade Social e económico. BOE 18/02/2021.

- Acordo de convalidación do Real Decreto-lei 3/2021, do 2 de febreiro. BOE 24/02/2021.

Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

- Corrección de erros DOUE L 204/49, do 10 de xuño de 2021

- Corrección de erros DOUE L 105, de 21 de abril de 2017 (Ref. DOUE-L-2017-80779).

- Trasponse, por Lei 62/2003, de 30 de decembro (Ref. BOE-A-2003-23936).

LEI 13/2021, do 20 de xullo, pola que se modifica o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, para garantir a igualdade real entre mulleres e homes no ámbito universitario e da investigación.

- LEI 13/2021, do 20 de xullo

- DECRETO lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba ou texto refundido dás disposicións legais dá Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.

Resolución do Parlamento Europeo, de 23 de outubro de 2020, sobre a igualdade de xénero na política exterior e de seguridade da Unión

ORDE do 6 de outubro de 2021 pola que se publica o I Plan de igualdade entre mulleres e homes no Servizo Galego de Saúde (2021-2024) pactado na Mesa sectorial de negociación do persoal estatutario. 

Resolucións do Parlamento Europeo sobre a perspectiva de xénero na crise da COVID-19, sobre a estratexia da Unión para a igualdade de xénero e sobre o peche da brecha dixital de xénero

- Resolución do Parlamento Europeo, de 21 de xaneiro de 2021, sobre a perspectiva de xénero na crise da COVID-19 e o período posterior á crise.

- Resolución do Parlamento Europeo, de 21 de xaneiro de 2021, sobre a estratexia da Unión para a igualdade de xénero.

- Resolución do Parlamento Europeo, de 21 de xaneiro de 2021, sobre o peche da brecha dixital de xénero: participación da muller na economía dixital.

Acordo do 16 de setembro de 2021, da Comisión de Igualdade do Consello Xeral do Poder Xudicial, polo que se publica o II Plan de Igualdade da Carreira Xudicial, aprobado polo Pleno o 30 de xaneiro de 2020.

LEI 15/2021, do 3 de decembro, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. 

Resolución do Parlamento Europeo, do 15 de decembro de 2021, sobre a igualdade entre mulleres e homes na Unión Europea en 2018-2020. DOUE 30/6/22 

Lei 15/2022, do 12 de xullo, integral para a igualdade de trato e a non discriminación e Lei Orgánica 6/2022, do 12 de xullo, complementaria da Lei 15/2022

- Lei 15/2022, do 12 de xullo, integral para a igualdade de trato e a non discriminación. 

- Corrección de erros BOE 17/09/22

- Lei Orgánica 6/2022, do 12 de xullo, complementaria da Lei 15/2022, do 12 de xullo, integral para a igualdade de trato e a non discriminación, de modificación da Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código penal

Ditame do Comité Europeo das Rexións — Igualdade de xénero e cambio climático: cara á integración da perspectiva de xénero no Pacto Verde Europeo

Orde PCM/1047/2022, do 1 de novembro, pola que se aproba e publícase o procedemento de valoración dos postos de traballo previsto no Real Decreto 902/2020, do 13 de outubro, de igualdade retributiva entre mulleres e homes

Resolución do 15 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican diversos acordos adoptados pola Mesa sectorial de negociación en materia de protección das persoas traballadoras durante o embarazo

- Ligazón á  ORDE do 6 de outubro de 2021 pola que se publica o I Plan de igualdade entre mulleres e homes no Servizo Galego de Saúde (2021-2024) pactado na Mesa sectorial de negociación do persoal estatutario.

Resolución do Parlamento Europeo, de 5 de xullo de 2022, sobre a pobreza das mulleres en Europa 

Real Decreto-lei 2/2023, do 16 de marzo, de medidas urxentes para a ampliación de dereitos dos pensionistas, a redución da brecha de xénero e o establecemento dun novo marco de sustentabilidade do sistema público de pensións.

- Resolución do 30 de marzo de 2023, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de convalidación da Real Decreto-lei 2/2023, do 16 de marzo

Resolución do 16 de marzo de 2023, da Secretaría de Estado de Igualdade e contra a Violencia de Xénero, pola que se publica o Acordo da Conferencia Sectorial de Igualdade, do 3 de marzo de 2023, polo que se aproba o plan conxunto plurianual en materia de violencia contra as mulleres (2023-2027).

Resolución do 16 de marzo de 2023, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se crea o Rexistro de plans de igualdade das Administracións Públicas e os seus protocolos fronte ao acoso sexual e por razón de sexo. 

Directiva (UE) 2023/970 do Parlamento Europeo e do Consello do 10 de maio de 2023 pola que se reforza a aplicación do principio de igualdade de retribución entre homes e mulleres por un mesmo traballo ou un traballo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva e de mecanismos para o seu cumprimento 

Reforzo da aplicación do principio de igualdade de retribución entre homes e mulleres

Fuente: UGT-Galicia