Consolidar a recuperación debe pasar por salarios dignos e estabilidade laboral, para o que urxe derrogar as reformas laborais e renovar o AENC

Fecha: 02 Dic 2021

Aínda que os datos son bos, non se pode caer no triunfalismo e hai que ter en conta a situación de partida e que son estatísticas propias dun contexto de recuperación

Consolidar a recuperación debe pasar por salarios dignos e estabilidade laboral, para o que urxe derrogar as reformas laborais e renovar o AENC

Santiago, 2 de decembro de 2021.- Os datos de paro rexistrado e afiliación á Seguridade Social reflicten a continuación da tendencia favorable de crecemento no emprego iniciada no pasado mes de maio. Con todo, aínda que a creación de emprego e o descenso do paro sexan boas noticias, débense implementar cambios urxentes no mercado laboral para evitar os problemas que tanto prexudican ao conxunto da economía.

Aproveitando a dinámica positiva actual do mercado de traballo, UGT considera que é necesario derrogar de facto as reformas laborais e introducir cambios de calado que teñan un efecto claro sobre a calidade do emprego que se crea. A estabilidade laboral e uns salarios dignos - nun momento no que a inflación está en máximos desde hai décadas- deben ser as bases do emprego do presente e, sobre todo, do futuro.

O sindicato advirte de que non poden volver acometerse desvalorizacións salariais nin políticas de austeridade como as que se aplicaron tras a pasada crise financeira e, neste sentido, reivindica que un SMI de 1.000 euros mensuais para 2022, como paso previo ata alcanzar o 60% do salario medio en 2023 (uns 1.060 euros), é unha condición imprescindible. Na mesma liña UGT defende que os aumentos salariais en convenio sitúense por encima da inflación en 2022, e que os salarios mínimos de convenio alcancen os 1.100 euros. Actualmente, a variación salarial pactada atópase nun 1,55% (ata outubro deste ano), algo moi preocupante cunha inflación que terminará o ano na contorna do 3%. Para que os salarios de convenio se poidan aumentar, a patronal debe sentar a negociar e renovar o Acordo para o Emprego e a Negociación Colectiva por quinta vez para que así se produza a negociación colectiva con maior fluidez.

Reforzar os Servizos Públicos de Emprego

Doutra banda, os bos datos de emprego e paro non poden amparar ningunha compracencia. O funcionamento do mercado laboral necesita de novos instrumentos e políticas, se queremos reducir de maneira estable a taxa de desemprego ata niveis homologables á media europea. Para iso, é preciso reforzar as capacidades dos Servizos Públicos de Emprego, dotalos con recursos económicos e humanos suficientes, e que se centren nas Políticas Activas de Emprego, na orientación personalizada e a formación especializada para as persoas desempregadas e ocupadas.

En definitiva, UGT valora os positivos datos de emprego e paro, pero subliña que é imprescindible que estes vaian acompañados de medidas decididas para mellorar a calidade do emprego. Así mesmo, protexer a capacidade adquisitiva das familias é unha condición necesaria para que a recuperación se consolide, o que implica subidas salariais adecuadas en todos os ámbitos.

Entrando de chego nos datos de Galicia, dáse unha caída do 0,84%, 1.298 persoas menos no desemprego, quedando o dato global en 152.747 persoas en situación de paro. No Estado a caída é máis acusada, do 2,28%, 74.381 persoas.

Interanualmente, a caída foi en Galicia do 18,52% e no Estado do 17,36%. Non obstante, hai que precisar á hora de analizar as variacións interanuais que o contexto base, hai un ano, era totalmente diferente pola situación da pandemia.

Entre os menores de 25 anos, o desemprego cae nun 0,75% no mes e nun 37,28% no ano.

Por sexos, as mulleres seguen a representar o 58,4% do total do desemprego en Galicia, 89.280 mulleres, fronte a 63.467 homes. Non obstante, no mes si é certo que o paro caeu máis entre as mulleres, nun 1,23%, fronte ó 0,3% no caso dos homes.

En canto ós sectores de actividade, no mes o paro aumentou no primario nun 1,18% e nos restantes rexistrouse unha caída, do 1,77% na industria, do 0,91% nos servizos, do 0,43% no colectivo de sen emprego anterior e do 0,17% na construción.

En relación ó mesmo mes do ano 2020, o desemprego cae en todos os sectores, dun xeito acusado. 23.196 persoas desempregadas menos no sector servizos (17,77%); 2.981 na construción (21,71%); a baixada foi do 14,58% na industria; do 25,04% no colectivo de sen emprego anterior; e do 21,92% no sector primario.

Por provincias, Lugo rexistrou un incremento dun 0,46% e nas restantes déronse caídas. Do 1,43% en Ourense, 1,01% na Coruña e do 0,82% en Pontevedra. Interanualmente, todas rexistraron unha forte contracción.

Realizáronse 88.297 contratos, supoñendo a contratación indefinida o 13,45% da total. Hai no mes un aumento considerable dos indefinidos, 50% máis, grazas á campaña que dende o Ministerio se impulsou a través da Inspección para obrigar á regularización da contratación. Non obstante, a contratación temporal segue a ser moi elevada, de feito, o groso dos movementos dáse nesta modalidade.

As cifras de cobertura por desemprego non superan o 60,5%, con 85.703 persoas beneficiarias en Galicia. Deste total, o 44,8% perciben prestacións contributivas, o resto de carácter asistencial, co que isto supón en relación a baixas contías.

A afiliación á Seguridade Social incrementouse no mes nun 0,28%.


 

 

Galicia

Estado

2021/Novembro

152.747

3.182.687

Variación absoluta mes anterior

-1.298

-74.381

Variación relativa

-0,84

-2,28

Variación absoluta mismo mes del año anterior

-34.725

-668.625

Variación relativa

-18,52

-17,36


 


 

Ano

Novembro

Var. Mensual

Var. Interanual

2007

152.728

4,3

-3,8

2008

180.820

7,4

18,4

2009

216.828

3,8

19,9

2010

231.721

3,5

6,9

2011

253.416

4,7

9,4

2012

276.536

3,3

9,1

2013

270.854

1,0

-2,1

2014

248.632

1,9

-8,2

2015

225.158

1,4

-9,4

2016

203.554

2,3

-9,6

2017

187.175

0,7

-8,0

2018

170.369

0,4

-9,0

2019

165.659

0,8

-2,8

2020

187.472

3,4

13,2

2021

152.747

-0,8

-18,5


 


 


 

Novembro 2021

Menores 25 anos

Homes

Mulleres

6.616

63.467

89.280

Variación absoluta mes anterior

-50

-190

-1.108

Variación relativa

-0,75

-0,30

-1,23

Variación absoluta mismo mes del año anterior

-3.932

-16.897

-17.828

Variación relativa

-37,28

-21,03

-16,64


 


 


 


 

GALICIA

Novembro 2021

VARIACIÓN SOBRE

Mes anterior

Mesmo mes ano anterior

%

%

DESEMPREGO

Nº persoas paradas

152.747

-1.298

-0,84

-34.725

-18,5

* homes

63.467

-190

-0,30

-16.897

-21,0

* mulleres

89.280

-1.108

-1,23

-17.828

-16,6

* mozos e mozas < 25 anos

6.616

-50

-0,8

-3.932

-37,3

Por sectores*

 

 

 

 

 

* agricultura

5.508

64

1,2

-1.546

-21,9

* industria

16.816

-303

-1,8

-2.871

-14,6

* construción

10.752

-18

-0,2

-2.981

-21,7

* servizos

107.302

-987

-0,9

-23.196

-17,8

* sen emprego anterior

12.369

-54

-0,4

-4.131

-25,0

Persoas beneficiarias prestación por desemprego (outubro)

85.703

 

Taxa de cobertura prestación por desemprego (outubro)

60,52

Por provincias

 

 

 

 

 

A Coruña

61.163

-622,0

-1,0

-14.900,0

-19,6

Lugo

14.761

68,0

0,5

-4.025,0

-21,4

Ourense

17.321

-252,0

-1,4

-3.743,0

-17,8

Pontevedra

59.502

-492,0

-0,8

-12.057,0

-16,8

CONTRATACIÓN

 

 

 

 

 

Nº contratos

88.297

-912

-1,0

26.986

44,0

* indefinidos (inclúe transformación de contratos en indefinidos)

11.873

3.960

50,0

6.701

129,6

* temporais

76.424

-4.872

-6,0

20.285

36,1

AFILIACÍON Á SEGURIDADE SOCIAL

 

 

 

 

Nº persoas afiliadas/cotizantes (datos provisionais)

1.035.498

2.847

0,3

25.614

2,5

Fonte: Gabinete Económico Comisión Executiva UGT Galicia, a partir dos datos do Ministerio de Trabajo y Economía Social e do Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


 

Fuente: UGT-Galicia