Agora toca mellorar as condicións dos contratos e avanzar na protección das persoas traballadoras

O emprego segue crecendo, pero hai que abordar retos como o desemprego estrutural ou a reforma do despedimento e avanzar cara o pleno emprego

Fecha: 06 May 2024

paroabr24

Agora toca mellorar as condicións dos contratos e avanzar na protección das persoas traballadoras

O emprego segue crecendo, pero hai que abordar retos como o desemprego estrutural ou a reforma do despedimento e avanzar cara o pleno emprego 

Santiago, 6 de maio de 2024.- Os datos de paro rexistrado do mes de abril, publicados hoxe polos Servizos Públicos de Emprego, mostran unha evolución positiva do emprego acorde aos resultados habitualmente obtidos neste mes. 

O número de persoas desempregadas redúcese en 2.677 respecto ao mes anterior, o que supón un total de 126.334 persoas en desemprego, a cifra máis baixa desde 1996. Con respecto ao ano anterior, hai 13.009 persoas desempregadas menos. Pola súa banda, a afiliación crece en 6.740 e alcanza unha cifra que camiña cara ao máximo rexistrado en xullo de 2008, 1.094.000. Así, esta sitúase en 1.068.335, 18.020 máis que o ano pasado.

Así, tras máis de dous anos desde que entrase en vigor a reforma laboral de 2021, o emprego continúa crecendo con forza e, ademais, segue facéndoo a través do contrato indefinido. Concretamente este mes asináronse un total de 56.455 contratos, dos que 19.000 son indefinidos, é dicir, un 33,66%, cando antes da reforma esta porcentaxe non superaba o 11,37%.

Na afiliación, a temporalidade segue en mínimos históricos do 13,52%, unha porcentaxe que antes da reforma laboral era do 27,14%, reducíndose en 13,6 puntos.

Agora, con todo, é o momento de mellorar as condicións nas que se desenvolven estes contratos, avanzando na protección das persoas traballadoras e garantindo o seu dereito para recibir unha indemnización por despedimento adecuada, con carácter disuasorio e resarcitorio, como recolle a Carta Social Europea. Un aspecto que UGT denunciou ao Comité Europeo de Dereitos Sociais e cuxa resolución aínda non se fixo pública.

Hai que abordar os retos pendentes

Por último, é necesario atender ao desemprego estrutural, que persiste en valores moi elevados: o paro de longa duración continúa afectando en Galicia a 43.100 persoas, a pesar do dinamismo do mercado de traballo. Unha cuestión que apunta directamente á ineficacia das Políticas Activas de Emprego, e en particular á ausencia de Servizos para o Emprego capaces de mellorar a inserción das persoas desempregadas, especialmente aqueles destinados á orientación profesional.

Neste aspecto, o recente Real Decreto que regula a Carteira Común de Servizos do Sistema Nacional de Emprego e os servizos garantidos, aprobado o 30 de abril sen Diálogo Social, non dá unha resposta á altura da situación, pois non establece eficazmente a obrigatoriedade da prestación destes servizos por todas as Administracións territoriais: non regula detalladamente o seu contido, nin establece un plan de actuación que permita o seu cumprimento ao longo do tempo, entre outras cuestións. Ademais, para asegurar a súa prestación, é necesario elevar o número de persoas que realizan estes servizos e mellorar as súas condicións laborais, así como asegurar que o seu financiamento teña carácter finalista, garantindo o seu debido cumprimento e non quedando supeditada ás decisións e necesidades de cada SPE.

Para UGT, acabar co desemprego estrutural é un paso esencial para avanzar cara ao pleno emprego da economía, facendo posible que toda a clase traballadora, e en especial as persoas máis vulnerables, poidan beneficiarse dos froitos da actual etapa de expansión económica coas mesmas oportunidades. Un obxectivo ambicioso, pero que se volveu realista grazas á intensa creación de emprego de calidade e á fortaleza que está a mostrar a economía española, aínda a pesar do adverso contexto internacional.

Radiografía desemprego en Galicia

Concretando os datos que se fan públicos hoxe, en Galicia o desemprego baixou en 2.677 persoas con respecto ao mes anterior (2,08%) e no Estado esta cifra tamén baixou, un 2,22%. No ano rexistrouse unha contracción do desemprego, baixando en 13.009 persoas, un 9,34% menos. No caso do Estado a baixada anual non foi tan forte, do 4,73%. Así, o número total de desempregados sitúase en 126.334 persoas, mínimo histórico en Galicia dende 1996.

Por idades, entre os menores de 25 anos, o desemprego baixa nun 5,42% e no ano a diminución foi dun 8,14%.

Por sexos, no caso dos homes o desemprego baixa no mes un 3,04% e no caso das mulleres nun 1,36%. No ano baixou o desemprego en ambos casos, o 8,19% entre os homes e o 10,14% entre as mulleres. Dende UGT-Galicia alértase que, en termos estruturais, as mulleres seguen a representar o 58,05% do total do desemprego en Galicia. O paro afecta a un total de 73.339 mulleres, fronte a 52.995 homes.

En canto aos sectores, dáse unha baixada do paro en todos. Diminúe un 2,21% na industria; un 1,98% nos servizos; un 3,42% na agricultura e gandería; un 3,22% na construción; e un 1,36% no colectivo de sen emprego anterior. No ano tamén baixa en todos. Así, baixa un 11,32% no primario; o 12,54% na industria; o 12,87% na construción; o 8,93% no sector servizos; e o 5,30% entre o colectivo de sen emprego anterior.

O dato de contratación indefinida segue a ser moi bo, do 33,66%, aínda que, un mes máis, por abaixo do resto do Estado onde é do 44,12%. Realizáronse en abril un total de 56.455 contratos en Galicia.

Por sectores, destacan as porcentaxes de contratación indefinida na construción, do 73,17%. Tamén foron elevadas, aínda que non tanto, nos servizos, do 32,20%; na industria, do 23,77%; e no primario, do 59,96%.

En canto á taxa de cobertura, esta sitúase no 71,74%, con 84.242 persoas beneficiarias. Deste total, 41.295 perciben subsidios, 4.227 a Renda Activa de Inserción e 38.720 prestacións contributivas. A cifra de persoas que dependen de prestacións non contributivas segue a ser elevada, o que amosa as dificultades que atravesan moitas persoas desempregadas a pesar de percibir prestacións por ser estas con contías moi baixas.

A afiliación á Seguridade Social sitúase en 1.068.335 de media mensual, aumentando un 0,63% no mes e un 1,72% no ano. 

    

Fuente: UGT-Galicia