A saída da crise pandémica so pode ser creando emprego de calidade e con dereitos

A baixa taxa de actividade e a forte contracción no Sector Industrial, sinalan a estrutural debilidade do tecido industrial galego

UGT-Galicia reitera que a nosa Comunidade adoece dun mercado laboral cunha clara tendencia á inactividade, ao desánimo e as poucas oportunidades

 

Aínda que polo contexto de remisión da pandemia hai unha mellora nas cifras da EPA con respecto ao mesmo trimestre do ano anterior e ao anterior trimestre deste ano 2021 hai en Galicia 58.100 fogares con polo menos unha persoa activa e nos que todas as persoas activas son paradas e 35.300 fogares sen persoas perceptoras de ingresos. E Galicia hai 152.400 persoas en desemprego e, destas, 63.700 persoas son desempregadas de longa duración, é dicir, que levan máis dun ano no desemprego.

Cos resultados da EPA do segundo trimestre reflíctense claramente a remisión dos efectos da pandemia, no que se refire aos seus efectos no mercado laboral, pero Galicia segue presentando peculiaridades dun mercado laboral pouco dinámico. Cunha taxa de actividade de tan só o 52.5 por cento comparada co 58,6 do Estado. Seguimos cun mercado laboral cunha clara tendencia á inactividade, ao desánimo, as poucas oportunidades.

 

Total

Activos

Ocupados*

Parados

Inactivos

Taxa actividade

Taxa ocupación

Taxa paro

II Trimestre 2021

2.340.500

1.229.100

1.076.700

152.400

1.111.400

               52,5    

           46,0    

           12,4    

Variación trimestre anterior

-800

11.000

16.900

-5.900

-11.800

                 0,5    

            0,7    

-           0,6    

Variación relativa

0,0

0,9

1,6

-3,7

-1,1

 

 

 

Variación absoluta mismo trimestre anterior

1.700

36.200

26.300

9.900

-34.500

                 1,5    

            1,1    

            0,5    

Variación relativa

0,1

3,0

2,5

6,9

-3,0

 

 

 

 

E Galicia, tanto en termos trimestrais como interanuais, hai unha evolución positiva da actividade e da ocupación, hai un aumento do paro (o que amosaría un reponte do dinamismo) e diminúe considerablemente a inactividade. Non podemos esquecer que temos que ter en conta que estamos comparando períodos non homoxéneos.

No segundo trimestre hai un aumento da ocupación en 16.900 empregados e unha caída do paro en 5.900 persoas. Na nosa Comunidade hai 26.300 ocupados máis que no segundo trimestre  de 2020 e 9.900 desempregados menos (é o trimestre do confinamento)

É en termos interanuais onde se amosaban os preocupantes efectos da pandemia, xa que hai un aumento da actividade, da ocupación, do paro e unha caída da inactividade.

Pola súa banda, o paro cae no ano en 5.900 persoas (o 3.7 por cento menos) e aumenta o paro con respecto ao mesmo trimestre do ano anterior en 9.900 (6.9 por cento máis) debido a que nese trimestre moitísimas persoas non puideron cumprir coas condicións de búsqueda de traballo que a definición de paro da EPA determina para que sexan consideradas paradas.

O número de ocupados no Estado aumenta en 464.900 persoas no segundo trimestre de 2021 respecto ao trimestre anterior (un 2,42 por cento) e sitúase en 19.671.700. En Galicia aumenta en 16.900 a ocupación con respecto ao trimestre anterior (1.6 por cento) e con respecto ao mesmo trimestre do ano anterior en 26.300 persoas, o 2.5 por cento, situándose os ocupados en Galicia en 1.076.700.

A taxa de paro no Estado foi do 15,26 por cento, 3.543.800 parados. En Galicia hai 152.400 parados, cunha taxa do 12,4 por cento.

A menor taxa de paro en Galicia indica menor presión de demanda de emprego, polo desánimo, polas poucas expectativas, polo pouco dinamismo.

A causa da maior taxa de paro no Estado explícase pola maior tendencia á actividade. As cifras no Estado reflicten máis o paro.

O mercado laboral galego ten unha maior tendencia á inactividade, menor dinamismo, maior reflexo da falta de expectativas.

A taxa de paro en Galicia, o que ven indicar ao ser menor que no Estado, é que moitos parados considéranse xa inactivos, fora do mercado laboral..

 

 

Taxa de actividade

Taxa de paro

2008

54,8

8,6

2008/I

54,1

8,3

2008/II

54,6

8,2

2008/III

55,2

8,3

2008/IV

55,0

9,6

2009

54,8

12,4

2010

54,2

15,3

2011

54,8

17,3

2012

55,0

20,5

2013

54,2

22,0

2014

53,8

21,7

2015

53,5

19,3

2016

53,5

17,2

2017

53,3

15,7

2018

53,3

13,3

2018/I

53,0

15,1

2018/II

53,6

14,0

2018/III

53,5

12,2

2018/IV

53,0

12,0

2019

53,1

11,8

2019/I

52,9

12,5

2019/II

53,1

11,3

2019/III

53,5

11,5

2019/IV

53,1

11,7

2020/I

53,0

12,6

2020/II

51,0

11,9

2020/III

52,5

11,8

2020/IV

52,3

11,7

2021/I

52,0

13,0

2021/II

52,5

12,4


Con respecto á mellora dos asalariados, recupérase o dato das persoas con contrato temporal (coa crise os primeiros que se expulsan e trala crise os primeiros que retornan) e aínda non se recupera o indefinido con respecto ao ano anterior, ao segundo trimestre do ano 2020, en plena pandemia. Isto amosa a dificultade de restablecer o emprego estable, o emprego indefinido, no mercado laboral galego.Así, as taxas de paro sitúanse no 12,4 por cento; o 11,3 por cento no caso dos homes e 2,3 puntos máis alta, o 13,6, nas mulleres. O 33.5 por cento de taxa de paro é nos menores de 25 anos.

Hai unha mellora do emprego con respecto ao trimestre anterior do 1.6 por cento (16.900 persoas) Tan só se contrae levemente no Sector Primario. Con respecto ao mesmo trimestre do ano anterior  hai unha forte contracción no Sector Industrial, un dato moi preocupante, xa que prodúcese unha caída de 14.700 persoas ocupadas na Industria en Galicia, o 8 por cento, que amosa a estrutural debilidade do tecido industrial galego. Pola contra, a Industria no ten un reponte de ocupación en termos interanuais: en España medra o 0.8 por cento.

En miles

Total

Agricultura e pesca

Industria

Construción

Servizos

II Trimestre 2021

1.076,7

66,2

168,8

78,2

763,5

Variación trimestre anterior

16,9

-0,1

0,3

8,0

8,7

Variación relativa

1,6

-0,2

0,2

11,4

1,2

Variación absoluta mismo trimestre anterior

26,3

-0,2

-14,7

6,3

34,9

Variación relativa

2,5

-0,3

-8,0

8,8

4,8

Temos en Galicia 867.000 persoas asalariadas, aumentando con respecto ao trimestre anterior e con respecto ao mesmo concepto do ano anterior . Sen embargo, a taxa de temporalidade segue manténdose en case a cuarta parte da poboación asalariada, o 24.2 por cento.

Taxa de temporalidade

Total

Homes

Mulleres

2019/I

25,8

24,5

27,2

2019/IV

25,9

23,9

28,0

2020/I

25,1

22,7

27,6

2020/II

22,1

19,7

24,6

2020/III

24,6

23,4

26,0

2020/IV

24,3

22,8

25,8

2021/I

23,3

21,5

25,3

2021/II

24,2

21,3

27,2

Fonte: Elaboración propia UGT Galicia a partir dos datos da EPA do IGE

Asalariados por tipo de contrato

 

Asalariado

Asalariados con contrato indefinido

Asalariados con contrato temporal

2021/II

867.000

657.400

209.600

Variación trimestre anterior

15.200

4.400

10.800

Variación relativa

1,8

0,7

5,4

Variación absoluta mismo trimestre anterior

17.000

-4.600

21.600

Variación relativa

2,0

-0,7

11,5

 

 

Vivendas familiares con polo menos un activo e nas que todos os activos son parados.

Vivendas sen perceptores de ingresos

2021/II

58,100

35,300

Variación trimestre anterior

3.000

3.200

Variación relativa

5,4

10,0

Variación absoluta mismo trimestre anterior

1.000

-3.600

Variación relativa

1,8

-9,3

 

 

2021 II / Trimestre

Variación

 

trimestre anterior

mesmo trimestre ano anterior

 

%

%

Poboación de 16 e máis anos

2.340,5

-0,8

0,0

1,7

0,1

Inactivos

1.111,4

-11,8

-1,1

-34,5

-3,0

Homes

482,7

-5,7

-1,2

-10,9

-2,2

Mulleres

628,7

-6,1

-1,0

-23,6

-3,6

Activos

1.229,1

11,0

0,9

36,2

3,0

Homes

636,8

4,0

0,6

12,2

2,0

Mulleres

592,3

7,0

1,2

24,0

4,2

Ocupados

1.076,7

16,9

1,6

26,3

2,5

Homes

565,1

7,0

1,3

12,3

2,2

Mulleres

511,7

10,1

2,0

14,1

2,8

Asalariados

867,0

15,2

1,8

17,0

2,0

Con contrato indefinido

657,4

4,4

0,7

-4,6

-0,7

Homes

346,7

1,4

0,4

-1,8

-0,5

Mulleres

310,7

1,2

0,4

-2,8

-0,9

Con contrato temporal

209,6

10,8

5,4

21,6

11,5

Homes

93,6

-0,5

-0,5

7,9

9,2

Mulleres

115,9

11,2

10,7

13,6

13,3

Parados

152,4

-5,9

-3,7

9,9

6,9

Homes

71,7

-3,0

-4,0

-0,1

-0,1

Mulleres

80,6

-3,0

-3,6

9,9

14,0

Menores 25 anos

16,3

0,6

3,8

-0,3

-1,8

Nº ocupados por sectores

 

 

 

 

 

Agricultura

66,3

-0,1

-0,2

-0,2

-0,3

Industria

168,5

0,3

0,2

-14,7

-8,0

Construción

70,2

8,0

11,4

6,3

8,8

Servizos

754,8

8,7

1,2

34,9

4,8

%

2021/II

2021/I

2020/II

 

 

Taxa actividade

52,5

52,0

51,0

 

 

Homes

56,9

56,4

55,9

 

 

Mulleres

48,5

48,0

46,6

 

 

Taxa ocupación

46,0

45,3

44,9

 

 

Homes

50,5

49,8

49,4

 

 

Mulleres

41,9

41,1

40,8

 

 

Taxa desemprego

12,4

13,0

11,9

 

 

Homes

11,3

11,8

11,5

 

 

Mulleres

13,6

14,3

12,4

 

 

Menores de 25 anos

33,5

37,1

34,2

 

 

Taxa temporalidade

24,2

23,3

22,1

 

 

Homes

21,3

21,5

19,7

 

 

Mulleres

27,2

25,3

24,6