Non haberá futuro para o emprego sen control da pandemia

Non haberá futuro para o emprego sen control da pandemia

Máis de 53.000 fogares en Galicia teñen a todos os activos no paro e máis de 33.000 non teñen ingresos. Un incremento dramático

Santiago, 27 de outubro de 2020.- A Enquisa de Poboación Activa reflicte a situación inédita, causada pola COVID-19 no mercado laboral. Polo tanto, é preciso frear a pandemia para xerar as condicións para promover a actividade e o emprego. Especialmente preocupantes son os datos relativos ó paro de longa duración (53.700 en Galicia, dos que 12.700 son maiores de 55 anos), polo que UGT-Galicia demanda un subsidio extraordinario para os desempregados sen prestación.

UGT-Galicia insiste en que resulta imprescindible seguir protexendo ás empresas, ós empregos e ó tecido produtivo, tal e como recolle a cuarta prórroga de aplicación dos ERTE.

O Sindicato tamén fai fincapé en que se trata de converter a recuperación nunha oportunidade para cambiar o modelo produtivo e reforzar o sistema de protección social. Así, os plans de recuperación que se poidan poñer en marcha, tanto no Estado como a nivel de Galicia, deberán remar nesta dirección, tomando como marco o piar europeo de dereitos sociais e os obxectivos de desenvolvemento sostible 2030.

Unha aproximación ós datos da EPA do terceiro trimestre de 2020, efectivamente, verifica os efectos da pandemia sobre o mercado laboral galego.

Así, os fogares en Galicia nos que todos os activos están no paro, no terceiro trimestre de ano, son 53.200 e 33.500 vivendas familiares non teñen perceptores de ingresos. Aumento dramático con respecto ás mesmas cifras do ano anterior.


 

 

 

Miles de persoas

Total

Activos

Ocupados

Parados

Inactivos

Taxa actividade

Taxa ocupación

Taxa paro

III Trimestre 2020

2.339,00

1.227,40

1.082,60

144,8

1.111,60

52,5

46,3

11,8

Variación trimestre anterior

0,2

34,5

32,2

2,3

-34,3

1,5

1,4

-0,1

Variación relativa

0,0

2,9

3,1

1,6

-3,0

2,9

3,1

-1,2

Variación absoluta mismo trimestre anterior

3,1

-21,8

-23,1

1,3

24,9

-1,0

-1,1

0,3

Variación relativa

0,1

-1,7

-2,1

0,9

2,3

-1,9

-2,2

2,7


 

Seguindo coa análise dos datos, estes reflicten que en Galicia, con respecto ó trimestre anterior, prodúcese unha recuperación da actividade e da ocupación, así como da inactividade, non así do desemprego, xa que este medra en 2.300 persoas, o 1,6%. Non obstante, hai que precisar que no aumento da ocupación hai que ter en conta ós afectados por ERTE que, segundo a metodoloxía da Oficina Estatística da UE e da OIT, son considerados como ocupados.

Non obstante, en termos interanuais é onde se amosan os preocupantes efectos da pandemia. A actividade cae en 21.800 persoas que pasan a inactivos (desánimo, falta de expectativas...), medrando estes últimos en 25.000.

Pola súa banda, o paro aumenta no ano tan só en 1.300 persoas, o 0,9%, debido a que non puideron cumprir coas condicións de busca de traballo que a definición de paro da EPA determina para que sexan considerados parados.

Hai no Estado 19.176.900 ocupados, medran no 3º trimestre en 569.600, 3.1%, pero estes se contraen no ano en 697.500, o -3.51%. En Galicia medran no trimestre en 32.200 , 3.1%, pero caen no ano tamén, 23.100 menos, o 2.1% de caída.

A taxa de paro no Estado é do 16.26%, 3.722,900 parados, en Galicia hai 144.800 parados, o 11.8%. No Estado hai un maior transvase de caída de actividade a paro, non como pasa en Galicia, onde o transvase é cara a inactividade.

 

O mercado laboral galego reflicte unha forte carencia de dinamismo

 

A causa da maior taxa de paro no Estado explícase pola maior tendencia á actividade. As cifras no Estado reflicten máis o paro, así no trimestre medra o paro

no Estado en 10.54%, en Galicia só o 1,6%. No ano, medra o paro no Estado en 15.82% e en Galicia o 0,94%. O mercado laboral galego ten unha maior tendencia á inactividade, do que se deduce un menor dinamismo. A taxa de paro non amosa a realidade, moitos parados considéranse inactivos.

 

 

 

Taxa de actividade

Taxa de paro

2008

54,8

8,6

2008/I

54,1

8,3

2008/II

54,6

8,2

2008/III

55,2

8,3

2008/IV

55,0

9,6

2009

54,8

12,4

2010

54,2

15,3

2011

54,8

17,3

2012

55,0

20,5

2013

54,2

22,0

2014

53,8

21,7

2015

53,5

19,3

2016

53,5

17,2

2017

53,3

15,7

2018

53,3

13,3

2018/I

53,0

15,1

2018/II

53,6

14,0

2018/III

53,5

12,2

2018/IV

53,0

12,0

2019

53,1

11,8

2019/I

52,9

12,5

2019/II

53,1

11,3

2019/III

53,5

11,5

2019/IV

53,1

11,7

2020/I

53,0

12,6

2020/II

51,0

11,9

2020/III

52,5

11,8


 

Por sexos, de novo, as mulleres lévanse a peor parte, Así, as taxas de paro sitúanse no 11.8%, 10,7% nos homes, o 13,1% nas mulleres. Entre os menores de 25 anos a taxa de paro ascende ó 36.6%.

O noso modelo produtivo, estacional e temporal, vese moito máis afectado pola crise

Por sectores, detéctase unha forte contracción do emprego en termos homoxéneos, interanuais, nos servizos, 23.200 ocupados menos con respecto ao mesmo trimestre de 2019, tamén habería unha caída forte na industria. No trimestre,

o da temporada de verán, cun contexto máis relaxado da pandemia, non hai unha tendencia tan acusada, tan só na industria cae en 2.800 persoas, o 1,5% de caída. Era evidente que o modelo produtivo baseado na estacionalidade e temporalidade, cunha clara incidencia no sector servizos, ía ser o mais afectado pola crise actual.


 

En miles

Total

Agricultura e pesca

Industria

Construción

Servizos

III Trimestre 2020

1.082,60

71,2

180,7

76,5

754,2

Variación trimestre anterior

32,2

4,8

-2,8

4,6

25,6

Variación relativa

3,1

7,2

-1,5

6,4

3,5

Variación absoluta mismo trimestre anterior

-23,0

1,8

-4,4

2,8

-23,2

Variación relativa

-2,1

2,6

-2,4

3,8

-3,0

 

Temos en Galicia 880.600 persoas asalariadas, medrando no trimestre en 30.600 (o verán compensou levemente as cifras da tendencia), pero non así no ano, caendo en 8.100 as persoas asalariadas.

A taxa de temporalidade segue manténdose en case a cuarta parte da poboación asalariada. Medra neste trimestre, amosando as características dun mercado laboral precario, temporal e estacional .

A debilidade do mercado laboral galego déixase sentir no feito de que dos 8.100 asalariados menos no ano a gran maioría son temporais

Outra característica na que se comproba a debilidade do mercado laboral galego é que dos 8.100 asalariados galegos menos no ano, a súa gran maioría, incluso compensados polo leve incremento do indefinidos, son temporais. Ante unha crise, o emprego temporal é o primeiro expulsado e con contundencia, a desprotección dos traballadores é evidente.

 

Taxa de temporalidade

Total

Homes

Mulleres

2019/I

25,8

24,5

27,2

2019/IV

25,9

23,9

28,0

2020/I

25,1

22,7

27,6

2020/II

22,1

19,7

24,6

2020/III

24,6

23,4

26,0

Fonte: Elaboración propia UGT Galicia a partir dos datos da EPA do IGE


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

2020 / III trimestre

Variación

 

trimestre anterior

mesmo trimestre ano anterior

 

%

%

Poboación de 16 e máis anos

2.339,0

0,2

0,0

3,1

0,1

Inactivos

1.111,6

-34,3

-3,0

24,9

2,3

Homes

472,5

-21,1

-4,3

3,6

0,8

Mulleres

639,1

-13,2

-2,0

21,3

3,4

Activos

1.227,4

34,5

2,9

-21,8

-1,7

Homes

645,8

21,2

3,4

-2,3

-0,4

Mulleres

581,6

13,3

2,3

-19,5

-3,2

Ocupados

1.082,6

32,2

3,1

-23,1

-2,1

Homes

576,9

24,1

4,4

-7,4

-1,3

Mulleres

505,7

8,1

1,6

-15,6

-3,0

Taxa parcialidade

12,4

-0,9

 

-1,2

 

%Parcialidade involuntaria

50,1

2,2

 

-2,6

 

Asalariados

880,6

30,6

3,6

-8,1

-0,9

Con contrato indefinido

663,8

1,8

0,3

18,8

2,9

Homes

351,6

3,1

0,9

17,3

5,2

Mulleres

312,3

-1,2

-0,4

1,7

0,5

Con contrato temporal

216,7

28,7

15,3

-27,1

-11,1

Homes

107,2

21,5

25,1

-12,6

-10,5

Mulleres

109,5

7,2

7,0

-14,5

-11,7

Parados

144,8

2,3

1,6

1,3

0,9

Homes

69,0

-2,8

-3,9

5,3

8,3

Mulleres

75,9

5,2

7,4

-3,8

-4,8

Menores 25 anos

20,5

3,9

23,5

3,7

22,0

Nº ocupados por sectores

 

 

 

 

 

Agricultura

71,2

4,8

7,2

1,8

2,6

Industria

180,7

-2,8

-1,5

-4,4

-2,4

Construción

76,5

4,6

6,4

2,8

3,8

Servizos

754,2

25,6

3,5

-23,2

-3,0

Fogares

 

 

 

 

 

Vivendas sen perceptores de ingresos

33,5

-5,4

-13,9

6,1

22,3

Vivendas familiares con polo menos un activo e nas que todos os activos son parados

53,2

-3,9

-6,8

3,1

6,2

 

 

 

 

 

 

%

2020/III

2020/II

2019/III

 

 

Taxa actividade

52,5

51,0

53,5

 

 

Homes

57,7

55,9

58,0

 

 

Mulleres

47,6

46,6

49,3

 

 

Taxa ocupación

46,3

44,9

47,3

 

 

Homes

51,6

49,4

52,3

 

 

Mulleres

41,4

40,8

42,8

 

 

Taxa desemprego

11,8

11,9

11,5

 

 

Homes

10,7

11,5

9,8

 

 

Mulleres

13,1

12,4

13,3

 

 

Menores de 25 anos

36,6

34,2

26,3

 

 

Taxa temporalidade

24,6

22,1

27,4

 

 

Homes

23,4

19,7

26,4

 

 

Mulleres

26,0

24,6

28,5

 

 


 

NOTA: O VOCEIRO DESTE TEMA É JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ CELIS, SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DE UGT-GALICIA. TELÉFONO: 638033482.