As empresas teñen a obriga de garantir a saúde dos seus traballadores

UGT lembra que as empresas deben dar unha resposta adecuada ante esta crise sanitaria e adoptar cantas medidas preventivas sexan necesarias para protexer a seguridade e a saúde das persoas traballadoras ao seu cargo.

Tanto a Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais como a Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo 2015-2020 deixan claro que, á hora de xestionar os riscos laborais e a súa prevención nas empresas, é importante que a opinión dos traballadores sexa tida en consideración.

Plan de Continxencia

É fundamental poñer en marcha un Plan de Continxencia que identifique e defina as accións que se deben implementar nunha situación que pode alterar o funcionamento normal dunha empresa ou centro de traballo. Desta forma, aumentaranse os niveis de seguridade e diminuirá a incerteza na toma de decisións dos seus responsables.

No devandito Plan, que ten que ser elaborado polo empresario tendendo en conta aos representantes dos traballadores, deberanse identificar medidas específicas que se deben valorar e, no seu caso, desenvolver para prepararse fronte aos efectos da pandemia por Coronavirus.

Ademais, moitas destas medidas serán útiles tamén ante outro tipo de emerxencias, xa que son de carácter xeral e deben adaptarse a esta situación en particular e ás características específicas de cada tipo de empresa ou centro de traballo.

Entre outras cuestións, o Plan de Continxencia incluirá: a creación dun Comité de Continxencia que coordine a elaboración e seguimento do Plan; medidas que amortigüen o impacto da pandemia no seu persoal; medidas preventivas de continxencia para a pandemia; asignar recursos para protexer ao persoal e os clientes; formar e informar aos traballadores; establecer un plan de colaboración, información e comunicación coas Autoridades Sanitarias e un Protocolo de Actuación fronte ao Coronavirus.

Protocolo de actuación fronte ao coronavirus

Ademais, é recomendable a elaboración dun Protocolo de Actuación fronte ao Coronavirus consensuado entre os representantes dos traballadores e o empresario, no que se incluirán as distintas formas de proceder para situacións posibles, que servirá como guía e recollerá normas para planificar, desenvolver e controlar o risco de exposición ao coronavirus na contorna empresarial, tendo en conta as recomendacións do Ministerio de Sanidade e os Gobernos das Comunidades Autónomas.

Conterá, entre outras cousas, medidas de seguridade para traballadores que viaxen ao estranxeiro (unha listaxe de países ou zonas de risco por exemplo); medidas preventivas para traballadores que volven á súa zona de orixe procedentes de zonas de risco; un plan de actuación no ámbito da empresa no caso de que un traballador estivese en contacto cun posible caso de coronavirus ou cun caso confirmado; un plan de actuación no caso de que na empresa houbese un caso confirmado; medidas para protexer aos traballadores especialmente sensibles.

Traballadores especialmente sensibles

O empresario debe garantir de forma específica a protección dos traballadores en función das súas características persoais ou estado biolóxico coñecido debido a patoloxías previas, medicación, trastornos inmunitarios, embarazo ou lactación (polo principio de precaución), sexan considerados especialmente sensibles a este risco.

Respectando a protección de datos persoais, a empresa debe evitar que estes traballadores poidan estar expostos ao risco de infección por coronavirus, debendo adoptar cantas medidas requíranse, xa sexan de tipo organizativas (como un cambio de posto de traballo, teletraballo, etc.), como de protección individual naqueles casos nos que sexan necesarias.

Formación e información

O empresario debe garantir tamén a información relacionada cos riscos para a seguridade e saúde dos traballadores que afecten tanto á empresa no seu conxunto, como a cada posto de traballo ou función (neste caso, do risco de contraer coronavirus na contorna laboral); as medidas de protección e prevención aplicables na contorna laboral, para evitar o coronavirus ou as medidas de emerxencia e de evacuación e ofrecer formación en materia preventiva, adaptándose á aparición de novos riscos (art. 19 LPRL). Dadas as circunstancias, aconséllase que esta formación sexa por vía telemática.

Paralización da actividade por risco grave e inminente

O traballador ten dereito a paralizar a actividade no caso de que resulte racionalmente probable un risco inminente que poida orixinar dano grave para a saúde dos traballadores e se dita situación non se resolve de inmediato. Este dereito pode exercerse de tres formas:

- Que o propio traballador interrompa a súa actividade e abandone o lugar de traballo.

- Que os representantes dos traballadores decidan -por maioría- paralizar a actividade porque consideran que o empresario non adopta ou permite a adopción das medidas necesarias.

- Que os Delegados de Prevención acorden -por maioría- a paralización cando, no caso anterior, non dea tempo a que se reúna o Comité de Empresa.

Nos dous últimos casos o acordo de paralización debe ser comunicado inmediatamente á empresa e a Autoridade Laboral, que o ratificará ou anulará en 24 horas. Os traballadores ou os seus representantes non poderán sufrir prexuízo algún derivado de paralización da actividade, a menos que obrasen de mala fe ou cometendo neglixencia grave. Pola contra, considérase unha infracción moi grave impedir o exercicio deste dereito.

VÍDEO MONTSE, TRABALLADORA DE CONTACT CENTER E DELEGADA DE UGT

VIDEO GLORIA, TRABALLADORA DE CONTACT CENTER E DELEGADA DE UGT

VÍDEO SUSO MOSQUERA, TRABALLADOR DE CONTACT CENTER E DELEGADO DE UGT

VÍDEO GRACIA ÁLVAREZ, ENFERMEIRA E DELEGADA DE UGT