É necesario cambiar as políticas para crear emprego estable de calidade

O mercado laboral galego non consegue asentar a súa mellora e segue marcado pola estacionalidade

 

 

Aumenta o paro en Galicia, como no resto do Estado, aínda que dun xeito máis acusado nesta Comunidade, xa que o aumento do desemprego galego representa o 22,85 por cento do total de España, e todos os indicadores apuntan a un mercado laboral que, a pesar da mellora da economía en termos xerais, non consegue estabilizarse e está moi marcado por condicionantes estacionais. Para UGT-Galicia, cada vez se fai máis urxente un xiro das políticas económicas e sociais, así, o obxectivo prioritario das políticas de emprego debe ser máis emprego de calidade, combatendo o paro de longa duración e a precariedade laboral.

Diminúe a afiliación no mes e aumenta o paro rexistrado en Galicia

A afiliación á Seguridade Social diminúe con respecto ao mes anterior ata situarse en 1.029.548 persoas afiliadas/cotizantes no mes de setembro de 2019, o que supón un total de 7.352 persoas afiliadas menos, un 0,7 por cento. Evolución contraria á do Estado, no que medra o 0,02 por cento.

Se a comparación a realizamos co mesmo mes do ano anterior o número de afiliados/cotizantes en Galicia aumenta en 15.660 persoas, un 1,54 por cento en termos interanuais, pero de xeito menos acusado que no Estado, que rexistra un aumento do 2,44 por cento.

 

As cifras de desemprego sitúanse en 156.984 persoas, o que supón un incremento do 2.1 por cento sobre o desemprego do mes de agosto deste año

No mes de setembro, Galicia aporta un aumento de 3.164 persoas desempregadas ao incremento total no Estado, no que medrou en 13.907 desempregados máis no mes. Galicia aporta, polo tanto,  o 22,85 por cento do total do incremento do paro no Estado. En termos porcentuais, o incremento é moi superior en Galicia, o 2.1 fronte ao incremento do 0.45 por cento do Estado.

Se temos en conta a variación interanual, hai en Galicia unha contracción do 5,6 por cento, isto é, 9.336 persoas desempregadas menos, e neste caso cunha contracción moito maior que na media estatal, onde foi do 3.83 por cento menos (122.798 persoas desempregadas menos). Neste caso Galicia aporta o 7.6 por cento da diminución do desemprego no Estado en termos interanuais.

 

  Setembro Variación mes Variación interanual
2008 156.834 2,9 11,3
2009 200.465 2,7 27,8
2010 216.095 2,2 7,8
2011 232.918 3,7 7,8
2012 259.373 0,8 11,4
2013 260.733 1,2 0,5
2014 238.203 0,5 -8,6
2015 215.737 0,9 -9,4
2016 194.336 0,7 -9,9
2017 184.057 1,6 -5,3
2018 166.320 1,2 -9,6
2019 156.984 2,1 -5,6

                       

2019/SETEMBRO Galicia Estado
156.984 3.079.711
Variación absoluta mes anterior 3.164 13.907
Variación relativa 2,06 0,45
Var. absoluta mesmo mes año anterior -9.336 -122.798
Variación relativa -5,61 -3,83

 

O 59 por cento das persoas desempregadas en Galicia son mulleres

Por sexos, no mes, hai unha evolución do desemprego de aumento tanto en homes como en mulleres, 2 e 2,1 por cento, respectivamente. Aínda así, as cifras falan por si mesmas, 64.594 homes e 92.390 mulleres. Do total de desemprego o 59 por cento é feminino.

Non se produce a mesma evolución en termos interanuais, onde se producen caídas máis acusadas do desemprego nos homes que nas mulleres, 6 por cento de descenso en homes e o 5,4 por cento en mulleres.

Son 7.216 os mozos e mozas menores de 25 anos desempregados. Aumenta no mes de setembro nada menos que o 7,51 por cento. Moitos son os mozos e mozas que atopan un emprego durante os meses de verán pero, como se comproba, son empregos temporais e estacionais, con pouca vixencia.

No ano a caída é tamén maior que á do conxunto de idades, nos menores de 25 anos diminúe nun11,4 por cento.

Datos por sectores de actividade

No mes, ao analizar por sectores de actividade prodúcese un aumento no sector Servizos, do 2,7 por cento (unha mostra máis da temporalidade asociada ao mercado laboral galego, xa que os servizos asociados á temporada de verán prescinden dos seus empregados), do 1,3 por cento no colectivo Sen Emprego Anterior e do 1 por cento na Industria. Máis moderado foi o incremento no sector da Construción, do 0,2 por cento e no sector Primario prodúcese unha contracción do 0,9 por cento (único sector no que se contrae o paro).

Se miramos a evolución interanual,  prodúcese unha forte contracción en todos os sectores. Do 11,6 por cento na Construción e do 9,5 por cento no colectivo Sen Emprego Anterior, como máis significativos. Destacable tamén a Iindustria, co 6,3 por cento menos de desemprego, o Primario con 5,4 por cento e os Servizos con 4,3 por cento menos.

  Paro total Agricultura / Gandería Industria Construción Servizos Sen emprego anterior
2019/Setembro 156.984 4.979 17.561 12.363 108.477 13.604
Variación absoluta mes anterior 3.164 -43 167 19 2.847 174
Variación relativa 2,06 -0,86 0,96 0,15 2,70 1,30
Variación absoluta mismo mes del año anterior -9.336 -282 -1.172 -1.615 -4.842 -1.425
Variación relativa -5,61 -5,36 -6,26 -11,55 -4,27 -9,48

Mellora na contratación indefenida pola conversión de contratos. Aínda así, non chega ao dez por cento do total

Cos datos de setembro constátase que se fixeron 106.735 contratos no mes, un 14 por cento máis que no mes anterior, nada menos que un aumento do 70 por cento na contratación indefinida, principalmente polo aumento das conversións en indefinidos (que medran un 84,8 por cento no mes).

En termos interanuais, hai un aumento da contratación do 10,24 por cento, con unha contracción do 1 por cento na indefinida e aumento da temporal nun 11.5 por cento.

A porcentaxe de contratación indefinida sobre o total non chega ao 10 por cento (9.18 por cento) e incluso é inferior á rexistrada no mesmo mes do ano anterior, que foi do 10,22 por cento

A taxa de cobertura segue a ser unha asignatura pendente en Galicia

Unhas 84.672 persoas en Galicia son beneficiarias de prestación por desemprego en agosto (último dato disponible), o  que representa o 60,3 por cento de taxa de cobertura. Aínda que se ten mellorado, non chega á media de España, que é do 66,2 por cento.

A cobertura por desemprego é maioritariamente asistencial. Do total de persoas beneficiarias de prestación por desemprego na nosa Comunidade, 40.270 son por prestación contributiva (o 47.6 por cento do total), 37.695 persoas son beneficiarias de subsidio por desemprego e 6.707 de Renda Activa de Inserción.

En Galicia a prestación tamén é inferior á do resto do Estado, xa que é de 791,9 euros de contía media a prestación contributiva percibida por beneficiario (euros/mes), mentras que no Estado esta percepción é superior,  de 804,7 euros.

Afiliación á Seguridade Social

A afiliación á Seguridade Social sitúase en Galicia no mes de setembro en 1.029.548 persoas, o que supón un descenso con respecto ao mes anterior de 7.352 afiliados menos, o 0,71 por cento. Se a comparación a facemos co mes de setembro do ano anterior hai un aumento de 15.660 persoas, o 1,54 por cento de aumento.

Con respecto á evolución da afiliación á SS no Estado, a cifra de afiliados/cotizantes é de 19.323.451, aumentado no mes (ao contrario que en Galicia) o 0,02 por cento e cun aumento interanual moito máis elevado que o rexistrado en Galicia, o 2,44 por cento.

 

GALICIA setembro 2019 VARIACIÓN SOBRE
Mes anterior Mesmo mes ano anterior
% %
DESEMPREGO
Nº persoas paradas 156.984 3.164 2,06 -9.336 -5,6
* homes 64.594 1.257 1,98 -4.090 -6,0
* mulleres 92.390 1.907 2,11 -5.246 -5,4
* mozos e mozas < 25 anos 7.216 504 7,5 -925 -11,4
Por sectores*          
* agricultura 4.979 -43 -0,9 -282 -5,4
* industria 17.561 167 1,0 -1.172 -6,3
* construción 12.363 19 0,2 -1.615 -11,6
* servizos 108.477 2.847 2,7 -4.842 -4,3
* sen emprego anterior 13.604 174 1,3 -1.425 -9,5
Persoas beneficiarias prestación por desemprego (agosto) 84.672  
Taxa de cobertura prestación por desemprego (agosto) 60,31
Persoas paradas totais sen ningún tipo de prestación (agosto) 69.148
CONTRATACIÓN
Nº contratos 106.735 13.106 14,0 9.917 10,2
* indefinidos (inclúe transformación de contratos en indefinidos) 9.799 4.036 70,0 -100 -1,0
* temporais 96.936 9.070 10,3 10.017 11,5
AFILIACÍON Á SEGURIDADE SOCIAL
Nº persoas afiliadas/cotizantes (datos provisionais) 1.029.548 -7.352 -0,7 15.660 1,5

Fonte: Gabinete Económico Comisión Executiva UGT Galicia, a partir dos datos do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social​