Residencias tempo libre

Residencias de Tempo Libre

RESIDENCIAS DE TEMPO LIBRE EN GALICIA/RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE EN GALICIA


 

  • PANXÓN: Rúa Casandoura, 2; 36340 Panxón. Tlfno.: 986 36 51 25

  • CARBALLIÑO; Zona do Parque, s/n; 32500 Carballiño. Tlfno.: 988 27 02 00


 

Prazo de solicitude: 1 de xaneiro ao 20 de marzo.

Plazo de solicitud: 1 de enero al 20 de marzo.

Para solicitalas, tense que cubrir a solicitude que se pode descargar nesta páxina e axuntar fotocopia de DNI e do último recibo da cuota.

Para solicitarlas, se ha de cubrir la solicitud que se puede descargar en esta página y adjuntar fotocopia del DNI y del último recibo de la cuota.

Non poderán desfrutar das residencias aqueles compañeiros que xa o fixeran nos dous últimos anos.

No podrán disfrutar de las residencias aquellos compañeros que ya lo hicieron en los dos últimos años.

As solicitudes dirixiranse a: UGT-Galicia, Secretaria de Igualdade, Xuventude e Movementos Sociais; Rúa Miguel Ferro Caaveiro, 12-3º; 15707 Santiago.

Las solicitudes se dirigirán a: UGT-Galicia, Secretaria de Igualdade, Xuventude e Movementos Sociais​; Rúa Miguel Ferro Caaveiro, 12-3º; 15707 Santiago.

 

IMPORTANTE: É necesario achegar coa solicitude que podedes atopar a continuación, fotocopia do DNI do/a solicitante e do último recibo de pago da cuota do Sindicato.

IMPORTANTE: Es necesario adjuntar con la solicitud que encontrareis a continuación, fotocopia del DNI del/a solicitante y del último recibo de pago de la cuota del Sindicato.

 

 

CADRO DE GASTOS POR ALOXAMENTO E MANTENZA FIXADOS POLA XUNTA DE GALICIA:

CUADRO DE GASTOS POR ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN FIJADOS POR LA XUNTA DE GALICIA:

Estadía e mantenza dos/as residentes:

Estancia y manutención de los/as residentes:

 

Mes

Quenda/Turno

Tempada/

Temporada

Prezos/Persoa/Dia

Precios/Persona/Día

xullo

Do 1 ao 10

Do 12 ao 20

Do 22 ao 30

 

Alta

37,26€

agosto

Do 1 ao 10

Do 12 ao 20

Do 22 ao 30

 

 

Alta

37,26€

setembro

Do 1 ao 10

Alta

37,26€

Formulario de solicitude

Orde que regula as residencias