Que vantaxes supón afiliarse a UGT? | Información e asesoramento permanente | Outros servizos | Contía das cotas de afiliación a UGT para o ano 2020| SERVIZOS E ACORDOS CON ESTABLECIMENTOS PROPIOS EN CADA COMARCA |

Que vantaxes supón afiliarse a UGT?

As vantaxes de estar afiliado/a a un sindicato organizado e estruturado, como UGT, son numerosas:

Información e asesoramento permanente

Gabinetes Xurídicos Especializados (avogados/as laboralistas, etc.)
Contratación, salarios, vacacións, nóminas, xornadas, convenios colectivos, liquidacións, finiquitos, xubilacións, pensións, Seguridade Social, despedimentos, etc.
Expedientes de regulación
Protección por desemprego
Prevención de riscos laborais
Formación contínua adaptada aos postos de traballo
Formación sindical específica aos delegados/as de persoal, membros de comités e delegados/as de Saúde Laboral

Outros servizos

Vacacións, viaxes e hoteis 
Campamentos infantís de verán
Ocio: residencias, tempo libre
Establecementos concertados
Seguro de Accidentes en caso de morte, a partir dun ano de afiliación ininterrumpida a UGT

 

 

Contía das cotas de afiliación a UGT para o ano 2022

Cota Básica Confederal: 13,50 euros mensuais

Cotas Reducida (tipo  B): 9,45 euros mensuais

Aplicarase aos afiliados e afiliadas cuxos ingresos anuais íntegros procedentes de rendas de traballo ou de protección por desemprego sexan iguais ou inferiores en cómputo anual á cantidade de 14.000 €

Cotas Especiais para UPA e UPTA: 4,73 euros mensuais

Aplicarase aos seus afiliados e afiliadas

Cotas Especiais para Xubilados (tipo  C): 6,75 euros mensuais

Aplicarase ás persoas adscritas á Unión de Xubilados e Pensionistas ( UJP) cuxos ingresos anuais íntegros sexan superiores á cantidade de 7.000 €

Cotas Especiais para Xubilados e Parados (tipo D): 4,05 euros mensuais

Aplicarase ás persoas adscritas á Unión de Xubilados e Pensionistas ( UJP) cuxos ingresos anuais íntegros sexan inferiores á cantidade de 7.000 € e aos afiliados e afiliadas que se atopan en situación de paro e carezan de ingresos ou prestacións).

Cota Especial para estudantes menores de 25 anos (tipo E): 1,00 euro mensual

Aplicarase a estudantes menores de 25 anos e que non teñan ningún tipo de ingresos

 

 

SERVIZOS E ACORDOS CON ESTABLECIMENTOS PROPIOS EN CADA COMARCA