Que vantaxes supón afiliarse a UGT? | Información e asesoramento permanente | Outros servizos | Contía das cotas de afiliación a UGT para o ano 2020| SERVIZOS E ACORDOS CON ESTABLECIMENTOS PROPIOS EN CADA COMARCA |

Que vantaxes supón afiliarse a UGT?

As vantaxes de estar afiliado/a a un sindicato organizado e estruturado, como UGT, son numerosas:

Información e asesoramento permanente

Gabinetes Xurídicos Especializados (avogados/as laboralistas, etc.)
Contratación, salarios, vacacións, nóminas, xornadas, convenios colectivos, liquidacións, finiquitos, xubilacións, pensións, Seguridade Social, despedimentos, etc.
Expedientes de regulación
Protección por desemprego
Prevención de riscos laborais
Formación contínua adaptada aos postos de traballo
Formación sindical específica aos delegados/as de persoal, membros de comités e delegados/as de Saúde Laboral

Outros servizos

Vacacións, viaxes e hoteis 
Campamentos infantís de verán
Ocio: residencias, tempo libre
Establecementos concertados
Seguro de Accidentes en caso de morte, a partir dun ano de afiliación ininterrumpida a UGT

 

 

Contía das cotas de afiliación a UGT para o ano 2021

Cota Básica Confederal

13,00 euros mensuais

A Cota Ordinaria, cuxos tipos e contía establecen no seu Congreso Federal as Federacións Estatais, deben respectar un mínimo igual á Cota Básica Confederal.

 

Cota Reducida

9,10 euros mensuais

 A Cota Reducida aplicarase aos afiliados cuxos ingresos anuais íntegros procedentes de rendas do traballo ou protección por desemprego sexan iguais ou inferiores en cómputo anual a 1,50 veces o Salario Mínimo Interprofesional.

Tamén poderá aplicarse a determinados colectivos e situacións específicas, cando así o prevexan os Estatutos Federais.

 

Cotas Especiais para Xubilados (tipo  C)

6,50 euros mensuais

 Aplicarase ás persoas adscritas da Unión de Xubilados e Pensionistas ( UJP) cuxos ingresos anuais íntegros sexan superiores a 1,50 veces o Salario Mínimo Interprofesional.

Afiliados pertencentes aos diversos sectores en que se organiza a Unión Estatal de Traballadores por Conta Propia.

 

 

Cotas Especiais para UPA e  UPTA

4,55 euros mensuais (Aplicarase aos seus afiliados)

 

Cotas Especiais para Xubilados e Parados (tipo D)

3,90 euros mensuais

Aplicarase ás persoas adscritas da Unión de Xubilados e Pensionistas ( UJP) cuxos ingresos anuais íntegros sexan inferiores a 1,50 veces o Salario Mínimo Interprofesional e aos afiliados e afiliadas que se atopen en situación de paro e carezan de ingresos ou prestacións.

Cotas Especiais para estudantes menores de 25 anos (tipo E)

1,00 euro mensual

Unha cota especial que se aplicará a estudantes menores de 25 anos e que nonn teñan ningún tipo de ingresos.

 

SERVIZOS E ACORDOS CON ESTABLECIMENTOS PROPIOS EN CADA COMARCA